II SA/Go 678/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Zwrócić uiszczony wpis
Sędziowie:
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […]r. nr […] w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów postanawia: zwrócić stronie skarżącej – Zespołowi Szkół Ponadgminazjalnych kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.
Uzasadnienie: W dniu 24 sierpnia 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia […] czerwca 2009r. nr […] w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów.
Zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 2009r. Przewodniczący Wydziału wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego we wskazanym przez Sąd terminie, postanowieniem z dnia 28 września 2009r. sygn. akt II SA/Go 678/09 skarga została odrzucona. W dniu 30 września 2009r. na rachunek bankowy tutejszego Sądu wpłynęła kwota 200 zł wpłacona przez stronę skarżącą jako wpis od złożonej skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
Wpis sądowy stanowi pewnego rodzaju ekwiwalent za przeprowadzenie postępowania; jest opłatą za dokonanie przez sąd administracyjny kontroli administracji publicznej.
Zasadą jest, że wpis sądowy nie podlega zwrotowi. Od tej zasady przepisy p.p.s.a. przewidują jednak wyjątki, l tak w myśl art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" ustawy sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.
Obecnie nie ma potrzeby przesyłania odpisu skargi organowi, który się z nią zapoznał i ustosunkował do podniesionych zarzutów w odpowiedzi na skargę. Stosownie bowiem do art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność sąjej przedmiotem. Organ następnie przekazuje skargę do sądu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Zatem w obecnym stanie prawnym nie zachodzi potrzeba wysyłania przez sąd odpisu skargi do organu w celu ustosunkowania się do niej.
Należy podzielić pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany w postanowieniu z dnia 8 września 2006r. sygn. akt II FZ 488/06, zgodnie z którym przewidziany w art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" p.p.s.a. warunek "wysłania odpisu skargi organowi" przed odrzuceniem skargi należy uznać za spełniony również w sytuacji, gdy nie zachodzi potrzeba przesyłania tego odpisu. Zaakceptowanie natomiast odmiennego stanowiska prowadziłoby do braku możliwości stosowania art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a., co pozostaje w sprzeczności z założeniem racjonalności ustawodawcy, który nie tworzy przepisów niemożliwych do zastosowania.
Powyższy pogląd znajduje również uzasadnienie, jeśli weźmie się pod uwagę cel regulacji. Wpis od skargi jest opłatą za dokonanie przez sąd administracyjny kontroli administracji publicznej. Wynik tej kontroli jest odzwierciedlony w wyroku kończącym postępowanie. Jeśli do wydania wyroku nie dochodzi, gdyż skarga zostaje odrzucona z przyczyn formalnych, to nie ma podstaw, by skarżący ponosił koszty kontroli, której nie było.
Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że odrzucenie w przedmiotowej sprawie skargi Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych z uwagi na nieuiszczenie w wyznaczonym przez Sąd terminie wymaganego przepisami prawa wpisu sądowego od złożonej skargi powoduje, że zaistniała przesłanka przewidziana w art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" p.p.s.a., zobowiązująca Sąd do zwrotu stronie całego uiszczonego po terminie wpisu.
W konsekwencji należało orzec jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku