II SA/Go 782/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6339 Inne o symbolu podstawowym 633
6392 Skargi  na  uchwały rady powiatu  w przedmiocie …  (art. 87  i  88  ustawy o  samorządzie powiatowym)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Starosta
Data:
2009-09-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie WIkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na uchwałę Rady Powiatu z dnia […]r. nr XXXIX/206/09 w sprawie rozpatrzenia skargi w przedmiocie odmowy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy skierowania skarżącego na wskazane szkolenie postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu […] września 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga J.L., w której skarżący zarzucił Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy niezasadną odmowę skierowania go na wskazane szkolenia dla osób bezrobotnych. Wobec powzięcia wątpliwości co do przedmiotu zaskarżenia, zarządzeniem z dnia 30 września 2009r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia, poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia) lub zaskarżonej czynności.
W odpowiedzi J.L. nadesłał do Sądu plik dokumentów, m. in. kserokopię uchwały Nr XXXIX/206/09 Rady Powiatu z dnia […] czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi J.L. dotyczącej odmowy przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy skierowania go na wskazane szkolenia. Zarządzeniem Sędziego z dnia 3 listopada 2009r. uchwała powyższa został uznana za przedmiot zaskarżenia w niniejszej sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Na wstępie należy wskazać, iż badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza sprawdzenie, czy sprawa będąca przedmiotem skargi należy do właściwości sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej ppsa).
Katalog aktów prawnych oraz czynności organów administracji publicznej podlegających kontroli sądów administracyjnych wskazany został w treści przepisu art. 3 § 2 ppsa obejmuje on:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy
zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające
sprawę co do istoty;
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na
które służy zażalenie;
4) Sygn. akt II SA/Go 782/09
4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;
5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego
i terenowych organów administracji rządowej;
6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż
określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.
Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty. Zaskarżenie przez stronę skarżącą aktu lub czynności niewymienionych w powyższym katalogu oznacza, iż sprawa nie jest objęta właściwością sąd u administracyjnego, a tym samym zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 1 ppsa skarga podlega odrzuceniu.
Podstawą prawną zaskarżonej uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/206/09 z dnia […] czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia skargi J.L. dotyczącej odmowy przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy skierowania go na wskazane szkolenia, którą to uchwałą organ uznał skargę za bezzasadną stanowi art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Przepis ten mieści się w dziale VIII kpa, którego rozdział 2, obejmujący przepisy art. 227 – 240 normuje postępowanie skargowe.
W myśl art. 227 kpa przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
W orzecznictwie sądowym panuje ugruntowany pogląd, iż tryb "ogólnoskargowy" jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną a mianowicie zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Na zawiadomienie to nie służy skarga do sądu administracyjnego, nie jest ono bowiem innym niż decyzje i postanowienia aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej, dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w art. 3
Sygn. akt II SA/Go 782/09
§ 2 pkt 4 p.p.s.a. (G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego, t. II, Zakamycze 2005, s. 544-545).
Tego typu akty lub czynności muszą spełniać następujące przesłanki: nie mają charakteru decyzji lub postanowienia, są podejmowane w sprawach indywidualnych, muszą mieć charakter publicznoprawny, dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ostatnia przesłanka oznacza, że musi istnieć ścisły i bezpośredni związek między działaniem lub zaniechaniem określonego działania organu administracji a możliwością realizacji uprawnienia (obowiązku) wynikającego z przepisu prawa przez podmiot niepowiązany organizacyjnie z organem wydającym dany akt lub podejmującym daną czynność (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2006, s. 29-30). Zawiadomienie z art. 238 § 1 kpa nie posiada tej ostatniej cechy, co przesądza o niezaskarżalności tego typu czynności.
Skarga z art. 227 kpa jest odformalizowanym środkiem ochrony różnych interesów jednostki, nie dającym podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 1998 r., III SA1636/97, postanowienie NSA z dnia 21 listopada 2000r., III SAB 108/99, postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2005r, l SA/Rz 117/05). Tym samym ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego w trybie przepisów działu VIII kpa nie podlega kognicji sądów administracyjnych (postanowienie NSA z dnia 9 grudnia 1999 r, III SAB 7/99).
Jeśli chodzi o samą uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi, to należy przyjąć, że uchwały podjęte w wyniku skargi wniesionej na podstawie art. 227 kpa są taką samą czynnością informującą o sposobie załatwienia skargi, jak i czynności innych organów wymienionych w art. 229 kpa, którym uchwała nie jest przypisana jako forma prawna działania. "Uznanie zatem, że w sytuacji, gdy załatwienie skargi, o której mówi art. 227 kpa, nastąpiło w formie uchwały, służy skarga do sądu administracyjnego, powodowałoby niczym nie uzasadnioną nierówność prawną podmiotów, tym bowiem, których skarga nie została załatwiona w formie uchwały, skarga do sądu na czynność informującą o sposobie załatwienia nie służyłaby" (postanowienie NSA z dnia 12.04.2001 r., l SA 2668/00, LEX nr 54426).
Sygn. akt II SA/Go 782/09
Wobec powyższych ustaleń należało uznać, że niniejsza sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, co oznacza, że nie został spełniony jeden z warunków dopuszczalności skargi, ustanowiony przepisem art. 58 § 1 pkt 1 ppsa.
W konsekwencji – z uwagi na przedmiot skargi – nie mogło dojść do kontroli zgodności z prawem zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd administracyjny i skargę należało odrzucić.

Uzasadnienie wyroku