II SA/Sz 1164/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Sędziowie:
Stefan Kłosowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpatrzeniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie z jej skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia […]r. Nr […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […]r. w części dotyczącej wysokości nałożonej grzywny z tytułu uchylenia się od obowiązku wykonania rozbiórki domku letniskowego i nałożył grzywnę w kwocie […] zł, w pozostałej części organ II instancji utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji.
J. P. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wnosząc jednocześnie o wstrzymanie jego wykonania w całości. Skarżąca uważa, że jej skarga jest słuszna i uzasadniona, a zatem z tych samych względów zasadny jest również wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z kolei art. 61 § 3 wskazanej ustawy stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Sąd analizując przedmiotowy wniosek pod kątem wystąpienia wyżej wskazanych przesłanek stwierdził, że w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Z uzasadnienia wniosku nie wynika, bowiem jakie skutki finansowe, majątkowe lub inną szkodę spowoduje dla strony wykonanie zaskarżonego aktu. Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu winno wskazywać konkretne zdarzenia i okoliczności świadczące o możliwości wyrządzenia wnioskodawcy określonej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wniosek taki może też być poparty odpowiednimi dokumentami obrazującymi choćby na przykład aktualną sytuację materialną strony i ewentualne konsekwencję majątkowe wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia.
Wniosek skarżącej powyższych wymogów nie spełnia w żadnym zakresie.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjmuje się, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do poprzedniego stanu. Wykonanie postanowienia dotyczącego należności pieniężnej nie w każdym przypadku musi łączyć się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub trudnymi do odwrócenia skutkami, gdyż w razie ciążącego na niej obowiązku rozbiórki domku letniskowego organ, czy też w przypadku uwzględnienia skargi i uchylenia postanowienia skarżąca może otrzymać zwrot uiszczonej kwoty.
Wyjaśnić także należy, że argument skarżącej o słuszności i zasadności skargi nie stanowi przesłanki przemawiającej za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego postanowienia. Należy podkreślić, że Sąd na tym etapie sprawy, nie bada zarzutów zgłoszonych w skardze, odnośnie niezgodności zaskarżonego aktu z prawem, a jedynie dokonuje oceny wystąpienia ustawowych przesłanek uzasadniających wstrzymanie jego wykonania.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd na podstawie art. 61 § 3 i 5 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji

Uzasadnienie wyroku