II SA/Bd 443/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Małgorzata Włodarska /przewodniczący/
Wiesław Czerwiński /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński ( spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Ewa Majchrzak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. A. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie wydania akt sprawy oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku