II SA/Bd 848/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
Data:
2009-09-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Małgorzata Włodarska /przewodniczący/
Wiesław Czerwiński /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński ( spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Ewa Majchrzak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi L. G. na postanowienie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie zwrotu podania o rekompensatę z tytułu uszczerbku na zdrowiu oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku