III SA/Lu 382/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6334 Stypendia
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jadwiga Pastusiak /sprawozdawca/
Jerzy Drwal /przewodniczący/
Maria Wieczorek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Drwal, Sędziowie Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak (sprawozdawca),, Sędzia NSA Maria Wieczorek, Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Bałaban, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Wojewody z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie stypendium z tytułu odbywania stażu oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku