I GZ 108/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Ol 313/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-10-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Kazimierz Brzeziński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Kazimierz Brzeziński po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Dyrektora Izby Celnej w O. o cofnięcie zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 313/09 w zakresie zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skarg "B." Spółki z o.o. w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] lipca 2007 r. nr […] z dnia […] lipca 2007 r. nr […] z dnia […] lipca 2007 r. nr […] z dnia […] lipca 2007 r. nr […] z dnia […] lipca 2007 r. nr […] z dnia […] lipca 2007 r. nr […] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z zażalenia Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] czerwca 2009 r., na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 313/09, 2) zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w O. połowę wpisu od zażalenia w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 313/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w O. umorzył postępowanie w sprawie ze skarg "B." Spółki z o.o. w P. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia […] lipca 2007 r. nr […], z dnia […] lipca 2007 r. nr […], z dnia […] lipca 2007 r. nr […], z dnia […] lipca 2007 r. nr […], z dnia […] lipca 2007 r. nr […] i z dnia […] lipca 2007 r. nr […] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług oraz zasądził od Dyrektora Izby Celnej w O. na rzecz Spółki "B." kwotę 53.302 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Zażaleniem z dnia […] czerwca 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w O. zaskarżył powyższe postanowienie w części, w której Sąd I instancji zasądził na rzecz Spółki "B." zwrot kosztów postępowania sądowego.
Pismem z dnia […] września 2009 r. Dyrektor Izby Celnej w O. cofnął powyższe zażalenie wnosząc o nieobciążanie go obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Cofnięcie zażalenia nastąpiło przed skierowaniem sprawy na posiedzenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Mając na uwadze, że cofnięcie zażalenia jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60, art. 193 i art. 197 § 2 oraz art. 232
§ 1 pkt 2 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku