II SA/Op 314/09 – Wyrok WSA w Opolu


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kmiecik /przewodniczący/
Ewa Janowska
Grażyna Jeżewska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia WSA Grażyna Jeżewska (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009 r. sprawy ze skargi L. S. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia […] nr […] w przedmiocie pomocy ze środków budżetu państwa dla repatrianta na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku