I SA/Po 1352/08 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-11-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Roman Wiatrowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący: sędzia WSA Roman Wiatrowski Po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne /-/ R. Wiatrowski
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] K. S. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […]r. Nr […] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia […]Nr […] w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2001r.
Stronami powyższych decyzji, poza K.S., byli: S. N., A. S. i K. S., którzy zostali wezwani do niniejszego postępowania sądowego w charakterze jego uczestników.
Na rozprawie w dniu 28 października 2009r. K. S. wyjaśniła, że K. S. od ponad roku nie żyje. Z nadesłanego przez Urząd Stanu Cywilnego w B. odpisu skróconego aktu zgonu wynika, że K.S. zmarł […]2008r.
Zgodnie z art. 124§1 pkt1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.
Wobec powyższego na podstawie art. 124§1 pkt1 w związku z art. 131 p.p.s.a. sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.
/-/ R. Wiatrowski

Uzasadnienie wyroku