II SA/Gl 766/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy
Sędziowie:
Łukasz Strzępek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach – Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.C. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] Nr […] w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy
Uzasadnienie: W rozpoznawanej sprawie wpis od skargi ustalono na kwotę 500 zł, zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.). W odpowiedzi na wezwanie do jego uiszczenia, skarżący na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wystąpił o zwolnienie od kosztów sądowych. Swój wniosek uzasadnił nierentownością posiadanego gospodarstwa rolnego, spowodowaną niskimi cenami surowców rolnych oraz znacznymi nakładami. Łączny dochód (z pracy swojej małżonki oraz z renty inwalidzkiej skarżącego) określony został przez K.C. na kwotę […] zł miesięcznie. Z pozostałych informacji, zawartych we wspomnianym formularzu wynika, że wnioskodawca zamieszkuje wraz z małżonką w budynku mieszkalnym o pow. […] m2, podnosząc zarazem, że w skład jego majątku wchodzi również mieszkanie o pow. […] m2. Strona zaznaczyła również, że jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. […] ha oraz ciągnika rolniczego. Skarżący podkreślił, że znaczącą część uzyskiwanego dochodu pochłaniają wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, tj. opłaty za media, elektryczność oraz koszty zakupu niezbędnych lekarstw.
Ponieważ wskazane wyżej informacje okazały się niewystarczające dla ustalenia rzeczywistej sytuacji materialnej wnioskodawcy, pismem z dnia […] referendarz sądowy wezwał skarżącego do:
– przedłożenia zaświadczenia o wysokości zarobków uzyskiwanych przez jego małżonkę,
– udokumentowania kosztów utrzymania się, tj. wydatków na energię elektryczną, dostawy wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.,
– przedłożenia zaświadczenia o wysokości zarobków uzyskiwanych przez małżonkę wnioskodawcy oraz jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego wysokość renty uzyskiwanej przez skarżącego,
– nadesłania zaświadczenia wystawionego przez właściwy organ, z którego wynikałoby, czy i w jakiej wysokości skarżący uzyskiwał dopłaty ze środków wspólnotowych do gospodarstwa rolnego,
– sprecyzowania, czy budynek o pow. […] m2 oraz mieszkanie o pow. […] m2 to dwie różne nieruchomości. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należało wskazać sposób użytkowania mieszkania,
– udokumentowania wydatków na lekarstwa.
Wspomniane wezwanie zostało doręczone skarżącemu, który wszakże nie udzielił na nie odpowiedzi.
Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:
Możliwość przyznania stronie postępowania sądowoadministracyjnego prawa pomocy jest uzależniona od tego, czy wykaże ona w przekonujący sposób, iż jej sytuacja materialna jest rzeczywiście na tyle ciężka, aby uzasadnione było uczynienie wyjątku od przyjętej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a.) zasady odpłatności postępowania.
Osobie fizycznej, która wystąpiła o zwolnienie od kosztów sądowych (co ma miejsce w niniejszej sprawie) prawo pomocy może być przyznane wówczas, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego bez uszczerbku w utrzymaniu swoim i swojej rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).
Okoliczności powołane przez skarżącego nie pozwoliły stwierdzić, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie.
Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że celem instytucji prawa pomocy jest zapewnienie prawa do sądu oraz możliwości obrony swoich racji tym podmiotom, których sytuacja materialna uniemożliwia lub znacząco utrudnia poniesienie kosztów z tym związanych. Co do zasady chodzi więc o te przypadki, w których strona wykaże, że przy najdalszych wysiłkach nie jest w stanie zdobyć środków pieniężnych na wskazany wyżej cel. Zarazem brzmienie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. nie pozostawia wątpliwości co do tego, że inicjatywa dowodowa w tym zakresie spoczywa na stronie, która na wezwanie Sadu (referendarza sądowego) winna przedstawić dokumenty potwierdzające tezę o jej szczególnie ciężkiej sytuacji.
Odnosząc powyższe do okoliczności niniejszej sprawy, zauważyć przyjdzie, że brak jest dostatecznych informacji aby stwierdzić, że K.C. jest osobą, której stan majątkowy uzasadnia uwzględnienie złożonego przezeń wniosku. Na temat jego stanu majątkowego wiadomo bowiem tylko tyle, że jego małżonka uzyskuje stały dochód ze stosunku pracy, zaś sam skarżący ze świadczenia rentowego. Brak jest natomiast jakichkolwiek danych dotyczących poziomu stałych, miesięcznych wydatków – np. na zakup energii elektrycznej, wody itp. Analizując poziom dochodów nie udało się również ustalić, czy skarżący uzyskiwał dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych. Okoliczność ta ma istotne znaczenie, gdyż przeczy ona, przynajmniej w części, twierdzeniom o nierentowności posiadanego gospodarstwa. Nie wyjaśniono również kwestii ilości nieruchomości wchodzących w skład majątku rodziny K.C. Nie wiadomo bowiem, czy posiadany przezeń dom oraz wskazane w druku formularza mieszkanie to jedna i ta sama nieruchomość, czy tez dwie różne. W tym ostatnim przypadku należałoby oczekiwać wyjaśnień co do sposobu użytkowania mieszkania, które przecież może przynosić dochód w postaci czynszu z najmu.
Brak odpowiedzi na wezwanie z dnia […] uniemożliwia wszechstronną weryfikację podniesionych przez skarżącego okoliczności. W takiej zaś sytuacji uznano, że brak jest podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku.
Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 3 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku