II SA/Bd 844/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak /sprawozdawca/
Małgorzata Włodarska /przewodniczący/
Wiesław Czerwiński

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędziowie: Sędzia NSA Wiesław Czerwiński Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak ( spr.) Protokolant Ewa Majchrzak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 listopada 2009r. sprawy ze skargi firmy A. w I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku