I SA/Wa 253/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Przyznano adwokatowi wynagrodzenie
Sędziowie:
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata G. M. o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi A. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] grudnia 2008 r., nr […] w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej p o s t a n a w i a przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. M. adres: ul. […], tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych.
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 253/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. Ż. wniesioną na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] grudnia 2008 r., nr […].
Wyznaczony z urzędu (na podstawie prawomocnego postanowienia referendarza sądowego z dnia 28 sierpnia 2009 r.) adwokat G. M. w złożonej do Sądu opinii o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej zamieścił wniosek o zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, oświadczając przy tym, że koszty te nie zostały opłacone w całości lub w części.
W tym stanie sprawy stwierdzono co następuje:
Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.
Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 18 ust. 2 pkt b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku