I GSK 173/11 - Postanowienie NSA

Sygnatura: 6305 Zwrot należności celnych
Hasła tematyczne: Umorzenie postępowania
Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej
Data: 17/03/2011
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku: Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie: Krystyna Anna Stec /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja:

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Krystyna Anna Stec po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "D." Sp. z o.o. w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 312/10 w sprawie ze skargi "D." Sp. z o.o. w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu należności celnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić "D." Sp. z o.o. w P. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 929 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć) złotych.

Uzasadnienie wyroku:

Pismem z dnia 1 marca 2011 r. "D." Sp. z o.o. w P. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 października 2010 r. o sygn. akt V SA/Wa 312/10.Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.