II OSK 167/11 - Wyrok NSA

Sygnatura: 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data: 01/04/2011
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok oraz decyzję organu II instancji
Sędziowie: Alicja Plucińska- Filipowicz /sprawozdawca/Jerzy SiegieńJoanna Runge - Lissowska /przewodniczący/

Sentencja:

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Joanna Runge - Lissowska Sędziowie sędzia NSA Alicja Plucińska – Filipowicz /spr./ sędzia del. WSA Jerzy Siegień Protokolant Marcin Sikorski po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej M. P.i M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r. sygn. akt VII SA/Wa 1922/10 w sprawie ze skargi M. P. i M. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] 2. zasądza od Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz M. P. i M. P. kwotę 1.310,00. (jeden tysiąc trzysta dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.