II OZ 398/11 - Postanowienie NSA

Sygnatura: 6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data: 17/05/2011
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku: Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Sędziowie: Małgorzata Stahl /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja:

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. akt VII SA/Wa 2358/10 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w sprawie ze skargi A.M. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2010 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie wyroku:

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na wniosek A. M. wstrzymał wykonanie zaskarżonej przez niego decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2010 r., nr [...], w przedmiocie nakazu rozbiórki. Decyzją tą organ utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. z dnia [...] sierpnia 2008 r., nr [...], nakazującą rozbiórkę budynku garażowego o wym. 8x10 m wybudowanego na działce o nr ew. [...],[...],[...] obręb [...] w S.Jak wskazał Sąd, w zawartym w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji A. M. podniósł, że rozbiórka garażu grozi powstaniem znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków z uwagi na duże prawdopodobieństwo, iż całe dotychczasowe postępowanie było prowadzone w sposób wadliwy. Sąd przychylając się do wniosku skarżącego podkreślił, że wykonanie nakazu rozbiórki przedmiotowego budynku ze swojej natury wskazuje na możliwość pojawienia się trudnych do odwrócenia skutków lub pojawienia się niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Wskazując na powyższe, o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.).W zażaleniu na powyższe postanowienie uczestnik postępowania – Z. R. wniósł o jego uchylenie w całości. Zarzucił on zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 61 § 3 p.p.s.a. przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji dowolne przyjęcie, że w sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Podniósł również, iż w sprawie doszło do naruszenia zasady równego traktowania stron w postępowaniu sądowym przez wydanie zaskarżonego postanowienia na podstawie wniosku A. M. bez przesłania skargi wraz z zawartym w niej wnioskiem uczestnikowi postępowania, przez co uniemożliwiono mu wzięcie czynnego udziału i zajęcia odpowiedniego stanowiska w sprawie.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje się, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, sąd powinien analizować interesy wszystkich stron postępowania. Uzasadnienie takiego stanowiska wynika m.in. z wyrażonej w art. 10 p.p.s.a. zasady, zgodnie z którą rozpoznanie sprawy odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W myśl tej zasady Sąd powinien podejmować wszelkie czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sposób umożliwiający uczestniczenie i obserwowanie tych czynności przez zainteresowanych wynikiem postępowania. Rozpoznanie zatem wniosku o udzielenie tzw. ochrony tymczasowej przed doręczeniem stronom zainteresowanym odpisu tego wniosku nie pozwala wszystkim uczestnikom na ustosunkowanie się do tej kwestii, a więc jest naruszeniem przepisów postępowania, które może mieć istotny wpływ na wynik sprawy (postanowienie NSA z 25 stycznia 2010 r. sygn. akt I OZ 32/10; postanowienie NSA z 21 grudnia 2006 r. sygn. akt I OZ 1621/06).W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji został zawarty w skardze. Jednocześnie z akt sprawy wynika, że pomimo nadesłania odpowiedniej ilości odpisów skargi, pismo to nie zostało doręczone pozostałym uczestnikom postępowania. Stwierdzić zatem należy, że rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nastąpiło w niniejszej sprawie z naruszeniem zasady jawności postępowania wobec stron.Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy Sąd pierwszej instancji będzie zobowiązany wziąć pod uwagę powyższą ocenę.Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.