II OZ 458/11 - Postanowienie NSA

Sygnatura: 6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne: Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data: 07/06/2011
Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku: Oddalono zażalenie
Sędziowie: Jerzy Stelmasiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja:

Dnia 7 czerwca 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2011 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H.S. i innych na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku, sygn. akt IV SA/Wa 167/10 o zawieszeniu postępowania w sprawie ze skargi H.S. i innych na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2009 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić zażalenie. 1 2

Uzasadnienie wyroku:

Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi H.S. i innych na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2009 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że z adnotacji poczty, która zwróciła przesyłkę skierowaną przez Sąd do uczestnika postępowania P.Z. wynika, że adresat zmarł. Ze skróconego odpisu aktu zgonu wynika, że uczestnik postępowania zmarł 21 października 2010 r. Sąd I instancji uznał, że nie posiadając danych następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania, nie może prowadzić dalszego postępowania.Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli skarżący wnosząc o jego uchylenie. W ocenie skarżących w niniejszej sprawie brak było podstaw do zastosowania art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., bowiem w ich ocenie, w niniejszej sprawie przerwa w toku postępowania nie jest nieunikniona. Wskazali, że sprawa toczy się od wielu lat i istnieje krąg osób zainteresowanych jej zakończeniem.W odpowiedzi na zażalenie J.J. przyłączył się do jego argumentacji. Wskazał, że powyższy przepis dotyczy strony, a zmarły był uczestnikiem postępowania. W jego ocenie brak jest przeszkód żeby postępowanie nadal się toczyło.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony. Poza sporem jest, że w toku niniejszego postępowania zmarł jeden z jego uczestników. Okoliczność ta zobligowała Sąd I instancji do zawieszenia postępowania do czasu wskazania następców prawnych strony. Oznacza to, że Sąd I instancji nie mógł podjąć innego rozstrzygnięcia, jak tylko zawiesić postępowanie. Nie oznacza to, że postępowanie zostało dla skarżących zakończone negatywnie, a tylko to, że istnieje czasowa przeszkoda w jego prowadzeniu.Stosownie do treści art. 33 § 1 p.p.s.a., osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Oznacza to, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym uczestnikowi postępowania przysługuje status strony postępowania, a jeżeli konkretny przepis odnosi się do strony oznacza to zarówno stronę skarżącą, organ jak i uczestnika postępowania. W konsekwencji, w przypadku śmierci uczestnika postępowania, sąd administracyjny zobligowany jest zawiesić postępowanie do czasu wskazania następców prawnych zmarłego.Z tych względów, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.-----------------------12