PYTANIE: Jaki Sąd wydaje zaświadczenia o niekaralności? Gdzie uzyskuje się zaświadczenie o niekaralności?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zaświadczenia o karalności/niekaralności wydawane są przez Krajowy Rejestr Karny. Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości "Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego"(Art. 2. Ust. O Krajowym Rejestrze Karnym, Dz.U.Nr.50, poz.580.) Krajowy Rejestr Karny mieści się w Warszawie przy ulicy Zwycięzców. W KRK można zasięgnąć informacji zgromadzonych w trzech kartotekach: Kartotece Karnej, Kartotece Nieletnich i Kartotece osób Pozbawionych wolności. Aby uzyskać informacje należy wypełnić dostępny na miejscu formularz i uiścić opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Formularz taki można złożyć także w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i za jego pośrednictwem uzyskać informacje z KRK. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie: 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów, 3. Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów, 4. sądu sprawującego w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem, 5. Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami, 6. prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem, 7. organu wykonującego orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia, 8. organu administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie, 9. pracodawcy, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, oraz władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać: 1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której zapytanie dotyczy, 2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji, 3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie, 4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie, 5) datę wystawienia, 6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie. Wniosek osoby o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy, zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera: 1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL, 2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze, 3) datę wydania, 4) nazwisko i imię osoby upoważnionej do jej wydania, 5) pieczęć urzędową. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii, 4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej, 5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich", 7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu, 8) poszukiwanych listem gończym, 9) tymczasowo aresztowanych, 10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

DODANO:
01/09/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie