PYTANIE: Jakie konsekwencje grożą pracownikowi, gdy pracodawca nie opłaca składek ZUS?

Ze względu na trudną sytuację finansową pracodawca nie odprowadza składek ZUS (pewne, gdyż przy załatwianiu zaświadczenia potrzebna była informacja o płatności składek na ubezpieczenia społeczne, którą otrzymałam - dowiedziałam się, że pani główna księgowa podpisuje się pod tą informacją, choć to nieprawda). Zawarto ponoć jakąś umowę pomiędzy zakładem a ZUS. Jeszcze w październiku 2003 r. otrzymałam miesięczny raport dla osoby ubezpieczonej z zakładu pracy (ZUS RMUA) a obecnie od tego czasu nie otrzymuję takiej informacji. Niedawno otrzymałam z ZUS-u informację o składkach na ubezpieczenia emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie w ZUS za rok 2003 - gdzie wykazano wysokość składek do grudnia 2003 r.
jeszcze jedno pytanie - w marcu 2004 r. otrzymaliśmy spłatę (ok. 4000 zł) tytułem wyroku sądowego i jak ma się odprowadzenie składki ZUS od tej sumy. Pracodawca straszy nas, że będzie nam teraz odtrącał od tej sumy składki ZUS?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracownik z tego tytułu, że pracodawca nie opłaca składek do ZUS, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. To na płatniku składek, czyli pracodawcy spoczywa obowiązek, według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Jeżeli płatnik nie realizuje obowiązku płacenia składek w terminie podlega m.in. karze grzywny do 5.000 zł. Poza tym może spodziewać się, że zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jeśli pracodawca nie zapłaci składek, to wówczas ZUS nie przekaże odpowiedniej ich części do właściwego funduszu emerytalnego, tzw. II filaru. Nie zmienia to jednak faktu, iż pracownikowi okres, za który nie zostały opłacone składki przez pracodawcę, zostanie zaliczony do ubezpieczenia społecznego. Odpowiadając na drugie pytanie, należy zauważyć, iż przychód osiągnięty poprzez egzekucję komorniczą należy traktować, jako przychód ze stosunku pracy. Z reguły jest to kwota brutto, mimo tego to płatnik powinien uwzględnić ją w swoich rozliczeniach za miesiąc, w którym pracownik otrzymał wyegzekwowane przez komornika należności. Zwrócić jednakże należy uwagę, iż wówczas po wpłaceniu przez pracodawcę składek do ZUS powstaje roszczenie pracodawcy o zwrot kwot, które powinny być potrącone z wynagrodzenia pracownika. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, pracodawca będzie mógł dochodzić tych kwot, stanowiących część składek finansowanych przez ubezpieczonego, od pracownika na drodze postępowania sądowego. Reasumując, składki na ubezpieczenia społeczne winien opłacić płatnik, który następnie będzie miał do pracownika roszczenie o zwrot kwoty stanowiącej część składek finansowanych przez ubezpieczonego. Natomiast w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, to pracownik jest zobowiązany do samodzielnego opłacenia tej składki bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez właściwy oddział wojewódzki funduszu. "PROMO LEX" Biuro Doradcze

DODANO:
20/11/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie