PYTANIE: W jakich przypadkach można ograniczyć prawa rodzicielskie? Matka nie mieszka z dziećmi, pracujšcy ojciec sam sprawuje nad nimi opiekę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodne z art. 111 kro jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z poniżej wymienionych powodów, tj.: 1)trwałej przeszkody 2)jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej 3)jeżeli rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Należy tu również przytoczyć treść art. 107 kro, który stanowi, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie również w przypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu. W skutek pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej rodzice nie tracą praw i obowiązków, jakie przysługują im względem dziecka z tytułu stosunku rodzicielskiego, tzn: iż m.in. dziecko zachowuje prawo do alimentacji oraz prawo do dziedziczenia po danym rodzicu lub rodzicach. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny oznacza obowiązek dostarczania przez osobę zobowiązaną podmiotowi uprawnionemu (w tym przypadku dziecku) niezbędnych środków utrzymania koniecznych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

DODANO:
08/12/2004

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie