PYTANIE: Na czym polega zwrot kosztów procesu według norm przepisanych? Z terminem takim mamy do czynienia w k.p.c.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wniosek o zwrot kosztów procesu może przybrać dwie formy: wniosku o zwrot kosztów według spisu kosztów lub wniosku o zwrot kosztów według norm przepisanych. W tym pierwszym przypadku, strona domagająca się zwrotu kosztów przedstawia (najczęściej tuż przed zamknięciem rozprawy w danej instancji) listę wszystkich kosztów poniesionych w toku postępowania i w związku z nim, załączając stosowne dowody ich faktycznego poniesienia (np. faktury). Zwrot kosztów według norm przepisanych natomiast odbywa się według pewnych określonych prawem reguł i w wysokości określonej przyjętymi w prawie stawkami. Tak zasądzone koszty obejmują: 1)Koszty sądowe, w tym: a)Opłaty sądowe (wpis i opłaty kancelaryjne) b)Wydatki (związane najczęściej z przeprowadzanymi dowodami, np. koszty opinii biegłych, ale także np. koszty kuratora ustanowionego w procesie) 2)Koszty stawiennictwa strony (dojazdy do siedziby sądu, utracone zarobki – określane według taryf oznaczonych w przepisach) 3)Koszty pełnomocnika – jeżeli strona korzystała z pomocy adwokata lub radcy prawnego; zazwyczaj zasądzona kwota nie przekracza minimalnej stawki określonej w przepisach. Zazwyczaj strony wnioskują o zwrot kosztów według norm przepisanych, gdyż jest to prostsze, lecz bardziej schematyczne, według stypizowanych stawek. Zwrot kosztów według spisu jest bardziej skomplikowany (strony muszą gromadzić odpowiednie dowody, sąd musi dokonać analizy i oceny przedstawionego spisu), ale lepiej odzwierciedla uszczerbek finansowy związany z procesem. Ta forma wniosku jest zalecana, jeżeli strona ponosiła nietypowe wydatki – np.: sporządziła przed procesem prywatną opinię biegłego, która została wykorzystana w procesie albo nie korzystała z usług adwokata czy radcy prawnego, lecz z usług biura prawnego, zajmującego się tylko pisaniem pism procesowych, a nie reprezentację procesową

DODANO:
22/01/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie