PYTANIE: Jaka jest definicja prawna "lokalu użytkowego"?

Jakie warunki musi spełniać pomieszczenie, aby można je było uznać za lokal użytkowy? Chciałbym tez wiedzieć, gdzie można taką definicje znaleźć?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali rozróżnia dwa typy lokali: samodzielny lokal mieszkalny i lokal o innym przeznaczeniu. Oba typy lokali mogą stanowić odrębną nieruchomość Zgodnie z art. 2 ust 2 ustawy ,,Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne". Pojęcie lokalu o innym przeznaczeniu nie zostało zdefiniowane, organ stosujący prawo sam ustala definicje dokonując interpretacji w/w art. 2 ust. 2 ustawy. Przepis dotyczący lokali użytkowych można było znaleźć w ustawi Prawo spółdzielcze (art. 238 ustawy), jednak w 2001 roku został on uchylony. Lokale użytkowe miały na celu zaspokajanie codziennych spraw członkom osiedla. Spółdzielnie mogła budować lokale użytkowe i przydzielać swoim członkom na prowadzenie określonej działalności handlowej lub usługowej. W ten sposób powstawało prawo zwane spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu użytkowego, do którego odpowiednio stosowano przepisy o własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego.

DODANO:
26/11/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie