PYTANIE: Jestem zatrudniona powyżej 10 lat, na 1/2 etatu. Pracuję codziennie od poniedziałku do piątku po 4 godz. Zgodnie z nowymi przepisami ile należy mi się urlopu wypoczynkowego, i czy w moim przypadku jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedzi na nurtujący Panią problem należy szukać w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisem 152 par. 1 i 2 K.p.: - „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego/…/”.”Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu”. Zgodnie z przepisem art. 2 K.p.- pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przyjrzyjmy się zatem tym przepisom: Art. 154 par. 1 K.p. dotyczy wymiaru urlopu. W prawie urlopowym istnieją tylko dwa wymiary urlopu. Ich wysokość zależy od ogólnego stażu pracy pracownika i wynosi: - 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, - 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje, bez względu na to czy dany pracownik pracuje w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy. Art. 154 par. 2 K.p. dotyczy wymiaru urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu. Wynika z niego, że - „Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w paragrafie 1”, czyli wymiar urlopu, który wynika z ogólnego stażu pracy(20 albo 26 dni). Tak więc, jeśli pracownik nie pracuje na pełnym etacie to wówczas wymiar jego urlopu ustalany jest dwuetapowo: najpierw ustala się wymiar urlopu dla pracownika wynikający z jego ogólnego stażu pracy, jaki przysługiwałby temu pracownikowi, gdyby pracował na pełnym etacie, w zależności od wymiaru czasu pracy (np. pół etatu), ustalany zostaje faktyczny wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop rozlicza się w godzinach i „niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”. Art. 154[2]par.1 K.p. dotyczy udzielania urlopów. ”Urlopu udziela się w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu/…/”.Urlop należy się pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu w dni jego pracy, które zgodnie z harmonogramem czasu pracy wypadają w czasie urlopu. Wykonuje Pani pracę we wszystkie dni robocze, to ma Pani prawo do urlopu w takiej samej liczbie dni , jak pracownik świadczący pracę na pełny etat. Art. 154[2] par.2 K.p.- „Przy udzielaniu urlopu /…/jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy”. Pracownik z 10 letnim stażem pracy ma prawo do 26 dni urlopu. Urlop ten jest liczony po 8 godzin za dzień. Zgodnie z wyliczeniem: 26 dni x 8 godzin = 208 godzin. Teraz; 208 godzin : 2 = 104 godziny. Daje nam to 13 dni po 8 godzin. Oznacza to, ze biorąc 1 dzień urlopu otrzyma Pani 2 dni wolne, ponieważ pracuje Pani codziennie po 4 godziny. Co będzie z Pani urlopem na żądanie? Tu wyjaśnię, że art. 167[2] i 167[3] K.p. określa zasady korzystania z urlopu na żądanie pracownika. I tak: - „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóżniej w dniu rozpoczęcia pracy”. Pracodawca nie może odmówić mu udzielenia takiego urlopu. Urlop ten nie jest urlopem dodatkowym. Stanowi on 4 dni wolnego z przysługującemu pracownikowi jego urlopu. Odnośnie rozliczenia urlopu na żądanie w przypadku pracownika pracującego na 1/2 etatu - ”przepisy nie dają jednoznacznej tu odpowiedzi” - pisze Gazeta Podatkowa nr 47 z dnia 13.06. 2005. r.[dodatek :Urlopy wypoczynkowe, s. 4 i 5] Zdaniem ekspertów „prawidłowym będzie odejmowanie z przysługujących 4 dni, ilości dni o które wnioskuje pracownik, natomiast z ogólnej puli urlopowej, ilości godzin , które w te dni pracownik powinien przepracować”. Przykład: Pracuje Pani na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Przysługuje Pani 13 dni urlopu . Z chwilą złożenia wniosku o udzielenie 1 dnia urlopu na żądanie pracodawca z 4 dni urlopu odejmie sobie 1 dzień . Z ogólnej puli urlopowej odejmie z kolei tylko 4 godziny. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane według planu urlopów, który opracowuje pracodawca(art. 163 K.p.)Podział urlopu na części dopuszcza art. 162 K.p. Stanowi on, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części a „ co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych”. „Oznacza to, że wlicza się do niego również dni wolne od pracy przypadające bezpośrednio przed i po urlopie”(Dobra Firma - dodatek do Rzeczpospolitej z 20 czerwca 2005 r. ). Przepisy K.p. nie określają na ile części ten urlop może być podzielony, ale przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych uzależniają tzw. premię urlopową od wykorzystania urlopu wypoczynkowego w takim właśnie wymiarze.

DODANO:
04/07/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie