PYTANIE: Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego

Zawarłem umowę użyczenia lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony. Umowę
odpisałem z mężczyzną. Mieszkanie użytkowała jego żona wraz z dziećmi.
iorący w używanie od samego początku nie pokrywał żadnych kosztów utrzymania, pomimo że zobowiązywała go do tego umowa. Złożyłem wypowiedzenie w miesięcznym
ypowiedzeniem zgodnie z zapisem w umowie i dostarczyłem za pokwitowaniem do
życzonego lokalu żonie biorącego w używanie. Okazało się, że mężczyzna z
tórym podpisałem umowę użyczenia obecnie przebywa w więzieniu. Chciałbym
odatkowo na zakończenie trwania umowy podpisać porozumienie. Czy
ostarczone wypowiedzenie jest ważne i osoba podpisująca ze mną umowę tj.
ąż nie ma prawa rościć sobie praw ? Czy porozumienie mogę podpisać z żoną
iorącego w używanie ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z Art. 716. Kodeksu cywilnego jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową (...) użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Oświadczenie woli (o zerwaniu stosunku prawnego) zgodnie z art. 60 kc może być wyrażona przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Z tym że takie oświadczenie woli, jest złożone z chwilą, gdy doszło w taki sposób, że jego adresat mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 kc). Złożenie wypowiedzenia umowy do rąk żony, a więc osoby najbliższej dla biorącego w użyczenie, czyli domownika adresata odpowiada wymaganiom określonym w art. 61 kc. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. doręczeniem zastępczym. Toteż złożone wypowiedzenie (dokonane zgodnie z umową) jest w pełni skuteczne, czego konsekwencją rozwiązanie umowy użyczenia zgodnie z jej postanowieniami. Ze względu na interes i bezpieczeństwo obrotu oraz ułatwienia dowodowe domniemywa się, że adresat zapoznał się z treścią oświadczenia, gdy doszło ono do niego w taki sposób, że powzięcie o nim wiadomości stało się możliwe - jest to domniemanie prawne. W tym miejscu uważam za zasadne nadmienić, że wypowiedzenie należy odróżnić od umownego rozwiązania stosunku zobowiązaniowego. Umowne rozwiązanie stosunku to rozwiązanie umowy przez strony mocą wzajemnego porozumienia. Jest to konsekwencja zasady swobody umów. W tym przypadku konieczne jest współdziałanie stron umowy. Natomiast w sytuacji przedstawionej w pytaniu rozwiązanie umowy następuje przez wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie jest to czynność jednostronna, polegająca na złożeniu oświadczenia woli drugiej stronie. W tym przypadku współdziałanie drugiej strony zawartej umowy nie jest potrzebne i sprowadza się tylko do zapoznania się z treścią oświadczenia woli. Zupełnie inaczej wygląda sprawa porozumienia. W pierwszej kolejności należy ustalić czy podpisanie porozumienia wchodzi w zakres czynności zwykłego zarządu czy czynności przekraczających zwykły zarząd. Niestety nie znam treści, charakteru, przedmiotu porozumienia i znaczenia, jakie to porozumienie może mieć dla małżonków. Jeżeli uznamy, że podpisanie porozumienia jest czynnością zwykłego zarządu, to zgodnie z art. 29 kro w przypadku przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Jeżeli uznamy, że podpisanie porozumienia jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, to do dokonania tej czynności potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej (art. 36 § 2 kro).

DODANO:
05/01/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie