PYTANIE: Wniosek o zmianę bądź o uchylenie środka zapobiegawczego

Mój brat został tymczasowo aresztowany. gdyż został pomówiony o sprzedaż 10 gr. amfetaminy. Dostał sankcję 3 miesięcy , a postawiono mu zarzut z art. 48. Złożone zażalenie w ciągu siedmiu dni od aresztowania zostało odrzucone. Czy można się od tej decyzji odwoływać? Jeśli tak to do jakich organów? Co w tej sprawie można zrobić?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W opisanej w pytaniu sytuacji, można złożyć wniosek bądź to o zmianę bądź o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie zmienić lub uchylić jeżeli ustaną przyczyny wskutek których został on zastosowany (przyczyny te można znaleźć w postanowieniu o zastosowaniu środka zapobiegawczego) lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę (art. 253 § 1 kodeksu postępowania karnego). Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, w przedmiocie wniosku rozstrzyga najpóźniej w ciągu 3 dni sąd, tak jest w przypadku wniosku o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania. Należy przeanalizować postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i obiektywnie ocenić czy uzasadniające je fakty mają nadal miejsce, ewentualnie czy postawa osoby tymczasowo aresztowanej może wskazywać na to że przy zastosowaniu innego nieizolacyjnego środka zapobiegawczego tryb postępowania nie będzie zakłócony. Ważna kwestią jest to, że tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy (art. 257 § 1 kodeksu postępowania karnego). Ważna jest także dla Pana brata treść art. 259 kodeksu postępowania karnego, na mocy którego jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: 1)spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo, 2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny. Paragraf drugi art. 257 określa sytuację w której nie stosuję się tymczasowego aresztowania. Ma to miejsce gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą roku. Dwa wyżej wymienione ograniczenia nie mają zastosowania gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego tożsamości (art. 257 § 4 kodeksu postępowania karnego). Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany, sąd jest zobowiązany na mocy art. 344 kodeksu postępowania karnego, rozstrzygnąć o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka. Sąd jest do tego zobowiązany niezależnie od tego czy upłynął już termin, na jaki ostatnio w postępowaniu przygotowawczym środek ten zastosowano. Tymczasowe aresztowanie jest często orzekane dla zabezpieczenia postępowania przygotowawczego i w związku z jego zakończeniem sąd powinien orzec co dalej, czy nadal należy stosować ten środek zapobiegawczy.

DODANO:
02/09/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie