PYTANIE: Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w soboty mówiąc, że: „jeśli nie przyjdziemy do pracy w sobotę to w poniedziałek tez nie musimy". Poza tym soboty na tym zakładzie są nie płatne tylko pracujemy za dzień wolny poniewa

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Konieczność organizacji pracy w godzinach nadliczbowych leży w gestii pracodawcy lub osób działających w jego imieniu. Pracodawca w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb zakładu ma możliwość powierzenia pracownikom wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Stanowisko takie jest zgodne z treścią art. 151 K.p. Pracownik nie może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych. W myśl art. 100 par. 1 K.p. pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń przełożonych oraz dbać o dobro zakładu (art. 100 par. 2 pkt 4 K.p.). Odmowę wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych może stanowić trudna sytuacja rodzinna pracownika (np. samotne macierzyństwo lub ojcostwo). Pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach w przypadku, gdy ta praca narusza postanowienia umowy o pracę lub przepisy karne. Literatura prawnicza ( Kodeks pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk, 2004, s. 406) podaje: „Bezprawność w odniesieniu do przepisów prawa pracy może dotyczyć np. powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 par. 4 k.p., niezgodnie z posiadanymi przez pracownika kwalifikacjami, np. technik chemik ma wykonywać pracę nie wymagającą żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) (por. wyr. SN z 8.05. 1997 r., I PKN 131/97, OSNAPiUS 1998, nr 6, poz. 178), czy też brak po stronie pracodawcy uzasadnionych potrzeb powierzenia innej pracy, niezgodność powierzonej pracy z kwalifikacjami pracownika, stan zdrowia pracownika (por. wyr. SN z 18.11. 1999 r. , I PKN 370/99, OSNAPiUS 2001, nr 7, poz. 225) „ Przypadki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych powinny być oceniane nie tylko od strony obowiązku przestrzegania regulaminu pracy ustalonego w zakładzie ale również zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych powinna być zawsze dobrze przemyślana przez pracownika. Może ona być przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Odwołam się tutaj do cytowanej wcześniej literatury prawniczej (tamże, s. 407): „Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, dotyczącego pracy i zgodnego z prawem (umową), uzasadnia natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika. Niewykonanie polecenia służbowego zagraża bowiem w sposób szczególny porządkowi oraz dyscyplinie pracy (por. wyr. SN z 13.06. 1973 r., I PR 160/73, OSC 1974, z. 4, poz. 75). Nawet subiektywne przekonanie pracownika, że działania podejmowane przez pracodawcę są niecelowe lub niepotrzebne nie może zmienić faktu, że stanowcza odmowa podporządkowania się poleceniom zwierzchników pozostaje w oczywistej sprzeczności z pozycja pracownika, który winien się dostosować do legalnych poleceń przełożonych”. Powracam do dalszej części pytania odnośnie udzielenia dnia wolnego za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Jeżeli pracodawca udziela pracownikowi dnia wolnego za sobotnie godziny nadliczbowe to dodatek do wynagrodzenia nie przysługuje. Samo udzielenie dnia wolnego za pracę w sobotę związane jest ze zmianę harmonogramu czasu pracy. Sobota staje się wtedy dniem pracy, a inny dzień w którym normalnie pracownik miał świadczyć pracę jest dla niego dniem odpoczynku. Podstawa prawna: - art. 151 K.p., - art. 100 par. 1 i par. 2 pkt 4 K.p.

DODANO:
29/12/2005

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie