PYTANIE: Zmiana warunków umowy o pracę (wymiar czasu pracy) ?

zatrudniam pracownika na cały etat, chciałabym zmienić mu wymiar czasu pracy np na 1/2 etatu. Czy wystarczy zrobić to aneksem do umowy? Czy tez należy rozwiązać z nim umowę, wyrejestrować z ZUS i zatrudnić ponownie z ustalonym wymiarem czasu pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wypowiedzenie zmieniające dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony zawartych na czas dłuższy niż 6 miesięcy, które zawierają klauzulę dopuszczającą ich wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.) oraz umów bezterminowych. Zgodnie z treścią art. 42 K.p. wypowiedzenie zmieniające dotyczy zmiany warunków pracy i płacy. W świetle art. 42 par. 2 K.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy pracownika można zastosować wypowiedzenie zmieniające. Musi mieć ono formę pisemną. Literatura prawnicza ( Kodeks Pracy Komentarz pod red. prof. Barbary Wagner, Gdańsk 2004, s. 190) podaje: „Jako moment dokonania wypowiedzenia warunków umowy o pracę należy przyjąć chwilę, w której wypowiedzenie dotarło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim (por. wyr. SN z 23.01. 1998 r., I PKN 501/97, OSNAPiUS 1999, z. 1, poz. 15 ”. Co ważne, wypowiedzenie zmieniające musi zawierać wskazanie prawdziwej i konkretnej przyczyny wypowiedzenia. Tutaj odpowiednio należy zastosować art. 30 par. 4 K.p. Zamiar dokonania wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przy umowie, która jest zawarta z pracownikiem na czas nieokreślony należy skonsultować z zakładową organizacją związkową (art. 23[2] i 38 K.p.) . Pracownik niekoniecznie do związków zawodowych musi należeć. Jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązków jakie ustawodawca określił w art. 38 K.p., czyli dokona wypowiedzenia zmieniającego bez zawiadomienia związku zawodowego lub złoży wypowiedzenie przed upływem 5 – dniowego terminu w czasie którego organizacja związkowa ma czas na zajęcie swojego stanowiska w tej sprawie, wtedy pracownik może wnieść pozew do sądu pracy o uznanie takiego wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy lub zasądzenie dla niego odszkodowania. Teresa Liszcz w „Prawie Pracy” (Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 193) podaje, że oświadczenie pracodawcy dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy powinno w swojej treści zawierać „(…) pouczenie pracownika, że ewentualne oświadczenie woli o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków powinien on złożyć przed upływem połowy okresu wypowiedzenia i że brak takiego oświadczenia traktować się będzie jako jego zgodę na nowe warunki. W razie braku takiego pouczenia pracownik może aż do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (art. 42 par. 3 zd. 2 i 3 K.p.)”. Pracownik może nie przyjąć nowych warunków pracy poprzez złożenie oświadczenia i wtedy stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia (art. 42 par. 3 K.p.). W art. 42 par. 3 K.p. ustawodawca nie określa formy ani sposobu złożenia oświadczenia woli w kwestii odmowy przyjęcia warunków pracy zaproponowanych przez pracodawcę. Stosuje się w tym przypadku art. 60 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. Wynika z niego, że niniejsze oświadczenie woli może być wyrażone zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Powracam do drugiej części pytania; Czy należy pracownika „(…) wyrejestrować z ZUS i zatrudnić ponownie z ustalonym wymiarem czasu pracy? W tym przypadku nie ma potrzeby niczego zmieniać w ZUS-ie ponieważ w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych nie podaje się wymiaru etatu na jaki zatrudnia się danego pracownika. Wypowiedzenie zmieniające w zupełności tutaj wystarczy. Podstawa prawna - art. 23[2] K.p.; - art. 30 par. 4 K.p.; - art.38 K.p.; - art. 42 K.p.; - art. 300 K.p.; - art. 60 K.c Orzecznictwo uzupełniające Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 1979-10-04, I PRN 117/79 Opubl: OSNC rok 1980, Nr 3, poz. 61, str. 63 Teza: 1. Przyjęcie przez pracownika nowych, w miejsce wypowiedzianych, warunków pracy i płacy powoduje, że stosunek pracy trwa nadal. Niedopuszczenie przez zakład pracy pracownika do pracy w błędnym przekonaniu, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia z powodu odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków, uprawnia pracownika do wystąpienia na podstawie art. 264 par. 3 KP z wnioskiem o ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami niezależnie od orzeczenia o wynagrodzenie przysługującego na podstawie art. 81 par. 1 KP. 2. Do oświadczenia pracownika o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, o którym mowa w art. 42 par. 3 KP stosuje się - z mocy art. 300 KP - ogólna zasada przewidziana w art. 60 KC, iż oświadczenie woli może być wyrażone w dowolnej formie. Stan prawny na 4 grudnia 2006 r. WK

DODANO:
04/12/2006

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie