PYTANIE: Sprzeciw małżonki dłużnika od zajęcia wspólnego mieszkania przez komornika

Otrzymalem 2 pisma: 1 - zawiadomienie o wszczeciu egzekucji z nieruchomosci, 2 - wezwanie do zaplaty naleznosci przy egzekucji z ograniczonego rzeczowego prawa do wlasnosciowego lokalu mieszkaniowego. W/w mieszkanie kupilem z obecna zona na kredyt w banku gdzie jest zalozona hipoteka na ten bank. W pismie 2 drobnym drukiem jest napisane: jezeli malzonek sprzeciwia sie zajeciu, o sprzeciwie powinien niezwlocznie zawiadomic komornika. Z zona nie mamy rozdzielnosci majatkowej.Mamy jeszcze 4 lata do splaty kredytu. Jezeli w ciągu 14 dni nie ureguluje naleznosci komornik przystapi do opisu i oszacowania nieruchomosci.Od momentu wkroczenia komornika splacam 100-200 pln miesiecznie regularnie zamiast 700 pln. Co zona powinna zawrzec w pismie -sprzeciwie o zajeciu nieruchomosci do komornika i w jakim terminie? Czy komornik moze zajac hipoteke ktora jest zajeta jeszcze 4 lata przez bank ktory udzielil na kredytu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z opisu sytuacji wynika, że komornik prowadzi przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne i jest ono co do samej zasady słuszne, ponieważ jak Pan przyznał nie spłaca Pan wymagalnych należności i komornik dysponuje już tytułem wykonawczym (np. wyrokiem sądu, bankowym tytułem egzekucyjnym itp.). Pan jako dłużnik nie ma więc podstaw do kwestionowania postępowania komornika. Skoro komornik wykrył, że przysługuje Panu własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (jak się domyślam, ponieważ "własnościowy lokal mieszkalny" stanowi pełną własność zgodnie z ustawą o własności lokali, a tylko spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi ograniczone prawo rzeczowe), to może prowadzić przeciwko Panu egzekucję z tego lokalu. Została ona już wszczęta poprzez wezwanie Pana do zapłaty w terminie 2 tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania, zgodnie z art. 923 kodeksu postępowania cywilnego (KPC): Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania. W sytuacji gdy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości jest wpisana hipoteka, egzekucja może jak najbardziej być prowadzona egzekucja, z tym zastrzeżeniem, że hipoteka banku jako hipoteka wpisana wcześniej będzie korzystała z pierwszeństwa zaspokojenia sumy uzyskanej z egzekucji, zgodnie z kolejnością podziału określoną w art. 1025 KPC (piąta kategoria wierzycieli): Art. 1025. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne, 2) należności alimentacyjne, 3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika, 4) należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską, 5) należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru, 6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej, 7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej, 8) należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych, 9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję, 10) inne należności. Jeżeli więc chodzi o drugie pytanie, to wpis hipoteki na rzecz banku w księdzewieczystej nie stanowi przeszkody dla komornika, a jedynie przesunie uzyskane kwoty na dalszą kolejność, co może spowodować, że wierzyciel egzekwujący może nie zostać zaspokojony. Jeżeli chodzi natomiast o "sprzeciw" Pana małżonki jako współwłaścicieli tego mieszkania, to w odniesieniu do egzekucji z nieruchomości zgodnie z art. 923 (1) KPC: Art. 923(1). § 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. § 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Komornik najprawdopodobniej zgodnie z tym przepisem pouczył Państwa o możliwości wniesienia sprzeciwu. Obecnie więc Pańska małżonka może wnieść do komornika sprzeciw zgodnie z pouczeniem. Należy więc na piśmie wnieść do komornika sprzeciw, w którym trzeba powołać się na fakt, że mieszkanie wchodzi w skład wspólności ustawowej małżeńskiej. W tej sytuacji, gdy wierzyciel egzekwujący posiada jedynie tytuł wykonawczy wydany przeciwko Panu, a nie przeciwko Pańskiej małżonce, nie będzie mógł prowadzić egzekucji z mieszkania stanowiącego część majątku wspólnego. Aby móc to zrobić, będzie musiał wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności również przeciwko Pańskiej małżonce. Ponieważ przepisy w tym zakresie podlegały niedawno istotnym zmianom, ważne jest czy w tym przypadku egzekwowany obecnie przez komornika dług (roszczenie) powstał przed czy też po dniu 20 stycznia 2005 roku (dzień wejścia w życie nowych przepisów). Ponieważ zazwyczaj do uzyskania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji mija długi czas, zakładam, że dług powstał przed 20 stycznia 2005 r. W takiej sytuacji zgodnie z art. 787 KPC (obowiązującym do 20 stycznia 2005 r.): Art. 787. § 1. Tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika. § 2. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego. W tej sytuacji więc wierzyciel, aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko Pańskiej małżonce, musi jedynie wykazać, że byli Państwo w związku małżeńskim. Ponieważ nie jest to trudne (wystarczy skrócony odpis aktu małżeństwa), najprawdopodobniej wierzyciel uzyska taką klauzulę i będzie mógł prowadzić egzekucję z Waszego mieszkania. Jeżeli jednak roszczenie powstało po 20 stycznia 2005 r., wierzyciel, aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko Pańskiej małżonce i żeby w efekcie mieć możliwość prowadzenia egzekucji ze wspólnego mieszkania, musiałby wykazać, że dług powstał z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Jeżeli Pańska małżonka nie wyrażała zgody na zaciągnięcie długu, mieszkanie pozostanie dla tego wierzyciela niedostępne. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 787 KPC: Art. 787. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Odpowiadając na pytanie co powinno zawierać pismo do komornika - proszę wpisać przede wszystkim datę i miejscowość, imię i nazwisko i miejsce zamieszkania małżonki, proszę powołać sygnaturę akt komorniczych aby komornik wiedział o którą sprawę chodzi, proszę pismo zatytułować "Sprzeciw" i w jego treści sprzeciwić się zajęciu nieruchomości z powołaniem na fakt, że stanowi ono współwłasność małżeńską. Na dowód najlepiej przedstawić odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której ten fakt wynika. Na końcu należy się własnoręcznie podpisać. Przepisy nie przewidują ściśle określonego terminu na złożenie przez małżonka dłużnika sprzeciwu od zajęcia - należy to uczynić niezwłocznie, tak aby komornik nie zdążył podjąć kolejnych kroków egzekucyjnych, a więc opisu i oszacowania nieruchomości. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 listopada 1964. - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zmianami) RW

DODANO:
25/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie