PYTANIE: Co wlicza się do stażu pracy w gospodarstwie rolnym?

Czy zalicza się do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym od dnia 1969.04.14 do 1972.09.30. W dniu 1969.04.14 ukończyłem 18 lat. W tym okresie mieszkałem z rodzicami i babcią oraz pracowałem w gospodarstwie rolnym. Starostwo Powiatowe poświadcza, że Lis Melania od roku 1962 była osobą władającą gruntami o powierzchni 2,78 ha. Lis Melania ur w 1882 r była moją babcią. Z uwagi na stan zdrowia i wiek babci w podanym okresie gospodarstwo rolne prowadzili moi rodzice jako samoistni posiadacze gospodarstwa mojej babci. Babcia zmarła w 1973 r. Od 1978 rodzice moi zostali właścicielami tego gospodarstwa na mocy aktu uwłaszczenia. Obecnie ja jestem właścicielem tego gospodarstwa. Mam zeznania 2 świadków, że w/w czasie pracowałem w tym gospodarstwie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Właściwe są tutaj zapisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.90.54.310 z późń zm.). Na podstawie zapisów tej ustawy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy zalicza się okresy pracy przypadajace przed dniem 1 stycznia 1983 roku po ukonczeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub tesciów poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczecie jego prowadzenia osobiscie lub z współmałżonkiem (art. 1 ust. 2 ustawy). Zaliczenie to następuje tylko wówczas, gdy przepisy prawa (lub postanowienia ukladu zbiorowego pracy albo porozumienia w/s zakladowego systemu wynagradzania) przewidują wliczanie do stazu pracy, od którego zaleza uprawnienia pracownika wynikajace ze stosunku pracy okresów zatrudnienia w innych zakladach pracy (art. 1 ust. 1 ustawy). Należy jednak pamiętać, iż w celu wliczenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy konieczne jest objęcie gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze wspólmalżonkiem. W przeciwnym wypadku w razie niespełnienia tych warunków wspomniane okresy pracy nie podlegaja wliczeniu do stazu pracy (wyrok NSA z 30.01.2001r., II SA 613/00). Nie jest natomiast wymagane, aby objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego nastapiło bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy, może między tymi okresami wystąpic przerwa (wyrok SN z 07.09.1999r. OSNP 2001/1/10). Ponadto konieczne jest, aby gospodarstwo, w którym praca byla wykonywana należało do rodziców lub tesciów. Warunki ustawy sa natomiast spełnione, jesli objęta zostanie tylko część gospodarstwa, która może formalnie stanowić gospodarstwo rolne (wyrok SN z 16.12.1994r. OSNP 1995/16/205). Co istotne, przez prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rodziców lub teściów na podstawie art. 1 ust. 2 powyższej ustawy należy rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym, wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza, w rozumieniu art. 336 kodeksu cywilnego (Śmiśniewicz-Podgórska T. "Praca na roli a świadczenia pracownicze", PUG 1993/2/14 - t.3). Przedmiotowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym nie wlicza się natomiast: 1) w przypadku, gdy na podstawie przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza sie tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w warunkach szczególnych (art. 1 ust. 2 ustawy), 2) do okresu zatrudnienia, od którego zalezy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub innego swiadczenia przyslugujacego z uplywem roku pracy lub okresu krótszego niz rok (art. 2 ustawy), 3) do okresu zatrudnienia, od którego zaleza uprawnienia niewynikajace ze stosunku pracy - np. uprawnienia do zasilku dla bezrobotnych (wyrok NSA z 30.04.1998r. II SA 413/98). Na podstawie art. 3 ust. 1 powyższej ustawy na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy. Co ważne jeżeli organ o którym mowa powyżej nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W takim wypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne. RC

DODANO:
27/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie