PYTANIE: Wniosek do sądu o uchylenie mandatu

W dniu dzisiejszym dostałam z sądu wezwanie do zapłacenia mandatu w wys. 300pln za przekroczenie prędkości. W uzasadnieniu jest informacja, że mój samochód został zarejestrowany radarem przez Straż Miejską ponad rok temu 02.02.2006 oraz że nie złożyłam wyjaśnień na ul. Mokotowskiej 67A w Warszawie we wrześniu 2006r. ( ? ). Wydaje mi się, że w tym okresie ( luty ) byłam w górach. Ponieważ mam 7 dni na odwołanie, chciałabym dowiedzieć się jak mogę to zrobić
rawdopodobnie straż miejska próbowała skontaktować się ze mną wcześniej, ale ponieważ nie przebywam w miejscu zameldowania nie było to możliwe. Wezwanie o którym wspominam zostało mi doręczone w miejscu zamieszkania po kontakcie telefonicznym z dzielnicowym z miejsca zameldowania.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu”. W myśl § 2 tego artykułu „Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego”. Należałoby zatem złożyć do sądu rejonowego wniosek o uchylenie mandatu (wzór takiego wniosku zamieszczony jest w Serwisie w dziale Wzory pism Prawo karne, pod adresem: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=1141). Wniosek taki nie musi spełniać żadnych szczególnych warunków formalnych. Można go sporządzić nawet odręcznie na zwykłej kartce (nie ma żadnych urzędowych formularzy). Wniosek powinien o zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, 4) datę i podpis składającego pismo. Na informacji przysłanej z sądu jest też z pewnością zamieszczona sygnatura akt sprawy. Sygnaturę należy wpisać na wniosku i posługiwać się w przypadku wysyłania innych pism do sądu w tej sprawie. W uzasadnieniu trzeba wskazać, że w czasie gdy wykrocznie było rzekomo popełnione przebywał Pan w innym regionie kraju. Należałoby wskazać dowody potwierdzające to twierdzenie np. wskazać świadków, przedstawić rachunki za hotel, zdjęcia z wakacji itp. Trudno jest przewidzieć jaką decyzję podejmie sąd. Może on uznać Pana wyjaśnienia i przedstawione dowodu za niewiarygodne. Trzeba jednak wiedzieć, że Straż Miejska nie ma podstaw prawnych do posługiwania się fotoradarem. § 17 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r., nr 14, poz. 144 ze zm.) jest jaskrawo sprzeczny z ustawą – prawo o ruchu drogowym. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów tego rozporządzenia z Konstytucją RP. Dopóki więc ustawa – prawo o ruchu drogowym nie zostanie znowelizowana, Straż Miejska nie ma podstaw prawnych do posługiwania się fotoradarami. Z informacji prasowych wynika również, że sąd powszechny uwzględnił już jedną kasację złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku w takich sprawach. Sąd uznał, że Straż Miejska nie ma uprawnień do kontroli prędkości pojazdów przy użyciu fotoradaru. JM, RW

DODANO:
07/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie