PYTANIE: Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

Chcę złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron .Dyrektor firmy mówi ,że to niemożliwe bo niema nikogo na moje miejsce pracy. Chce spróbować napisać PROŚBĘ do prezesa firmy tylko nie wiem jak ją sformułować. Chciałbym napisać ,że prosiłbym o wcześniejsze rozwiązanie umowy z powodu podjęcia pracy w innym zakładzie. Pracy Jak to wszystko napisać. Czy zna ktoś wzór takiej prośby?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę o pracę (art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.). W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12.11. 2003 r. ( I PK 593/02, Opubl: Mon. Pr. rok 2004, Nr 6, str. 10) wysunięta została następująca teza: „Pracownik i pracodawca mogą rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu wypoczynkowego pracownika”. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podaje; „Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron pozornie wydaje się najprostszym sposobem ustania więzi łączącej pracownika z pracodawcą. Tymczasem skąpość regulacji prawnej (czy to w KP, czy to w innych aktach prawnych regulujących nawiązanie i rozwiązanie pozaumownych stosunków zatrudnienia) powoduje niekiedy trudności związane z ustaleniem, kiedy i w jaki sposób dochodzi do skutecznego rozwiązania stosunku pracy w tym trybie. Porozumienie stron oznacza zgodę pracownika i pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli pracownik w piśmie zawierającym ofertę rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron oznaczył datę tego rozwiązania, to następuje ono tylko w przypadku złożenia przez pracodawcę do tego czasu oświadczenia woli o przyjęciu oferty (por. wyrok SN z 14.9.1998 r., I PKN 315/98, OSNAPiUS Nr 19/1999, poz. 617).(…)”. Oferta Jeżeli pracownik chce rozwiązać istniejący stosunek pracy w drodze dwustronnej czynności prawnej, czyli porozumienia stron, powinien złożyć taką ofertę swojemu pracodawcy. W rozumieniu art. 66 – 70 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. taki sposób rozwiązania istniejącej umowy o pracę jest właśnie ofertą. W swojej treści powinna ona zawierać: 1)nazwę umowy o pracę, która ma być rozwiązana (np. umowa na czas określony); 2)termin w którym ma zostać ona rozwiązana; 3)termin w ciągu którego pracownik będzie oczekiwał odpowiedzi na tę ofertę; 4)uzasadnienie oferty rozwiązującej umowę. Jeżeli pracodawca nie odpowiedział w terminie na ofertę to pracownik może rozwiązać swój stosunek pracy zachowując ustawowy okres wypowiedzenia. Błędem pracownika będzie złożenie oferty i nie przyjście w następnym dniu do pracy. W takim przypadku porzucenie pracy powoduje rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym tj. na podstawie art. 52 par. 1 K.p. Przykładowa oferta rozwiązania umowy za porozumieniem stron W ofercie należy podać: 1) miejscowość będącą siedzibą pracodawcy oraz datę; 2) oznaczenia pracownika (imię i nazwisko, nazwę komórki organizacyjnej, nr ewidencyjny); 3) oznaczenia pracodawcy (nazwę i adres pracodawcy; 4) nazwę oferty – „Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron”; 5) treść oferty. W przykładowej treści oferty można napisać: „ Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 1 K.p. proszę o rozwiązanie ze mną w drodze porozumienia stron mojej umowy o pracę zawartej w dniu…………na czas ……………………… Jako termin jej rozwiązania proponuję dzień ……………..2007 r. Swoją prośbę uzasadniam znalezieniem sobie innego miejsca pracy. Nowy pracodawca chce mnie zatrudnić od dnia ……………2007 r. Na przyjęcie tej oferty oczekuję do dnia …………2007 r. Z poważaniem …………………………… Ustawowy okres wypowiedzenia Umowa o pracę za porozumieniem stron rozwiązuje się w dniu wskazanym przez jedną z nich, czyli pracodawcę lub pracownika. Nie mają tutaj zastosowania żadne okresy wypowiedzenia. Terminowa umowa o pracę, może zostać wypowiedziana w przypadku spełnienia następujących warunków: 1)umowa o pracę na czas określony zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy; 2)zawiera klauzulę, która przewiduje dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co istotne, warunki te muszą być spełnione łącznie. Wskazuje na to art. 33 K.p.: „Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem Okres wypowiedzenia terminowej umowy o pracę z klauzulą dotyczącą możliwości jej wcześniejszego rozwiązania wynosi 2 tygodnie. W świetle art. 30 par. 2[1] K.p. okres wypowiedzenia, który obejmuje 2 tygodnie kończy się zawsze w sobotę. Okres 2 tygodni obejmuje dni kalendarzowe a nie robocze. Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną. Nie ma tutaj żadnego znaczenia prawnego fakt, że druga strona stosunku pracy nie zgadza się na powyższe oświadczenie woli. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61 par. 1 zd. 1 K.c. w związku z art. 300 K.p. oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę jest skuteczne wówczas, gdy zostało złożone w taki sposób aby adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią (np. wysłanie wypowiedzenia drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) Pracownik wypowiadając pisemnie taką umowę nie musi jej uzasadniać. Wyjątek stanowi tutaj rozstanie się z pracodawcą z powodu mobbingu. Uzasadnienie swojego oświadczenia o wypowiedzeniu takiej umowy związane jest w tym przypadku z uzyskaniem od pracodawcy ewentualnego odszkodowania. W świetle art. 36 par. 1 K.p. okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi on; 1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik bł zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesiecy; 3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata Podstawa prawna; art. 30 par. 1 pkt 1 K.p.; art. 30 par. 2[1] K.p.; art. 33 K.p.; art. 36 par. 1 K.p. art. 300 K.p.; art. 61 par. 1 zd. 1 K.p. art. 66 – 70 K.c Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2004-10-07, III APa 67/04 publ: OSA rok 2005, Nr 11, poz. 30, str. 82 Teza: Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron "niezwłocznie" np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika, nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 KC” Stan prawny na 17 marca 2007 r. WK

DODANO:
18/03/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie