PYTANIE: Jakie skutki wywołuje zbycie udziału spółki z o. o.?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zbycie udziału wywołuje skutki cywilnoprawne i podatkowe. W przypadku skutecznego zbycia udziału jego nabywca wstępuje do spółki w miejsce zbywcy. Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Zgodnie z art. 186 k.s.h. w przypadku zbycia udziału lub jego części nabywca odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału. Roszczenia spółki do zbywcy z tytułu świadczeń przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału. Zgodnie z art. 188 k.s.h. zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Zbycie udziału, jako czynność cywilnoprawna, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: u.p.c.c.). Zgodnie z art. 7 u.p.c.c. stawka podatku zawsze będzie wynosić 1% niezależnie od tego czy zbycie udziału nastąpi na podstawie umowy sprzedaż, zamiana, darowizna). Podstawę opodatkowania należy ustalić zgodnie z postanowieniami art. 6 u.p.c.c. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej (art. 5 u.p.c.c.). Dochód osiągnięty ze zbycia udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie: - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: p.d.o.p) oraz - art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: p.d.o.f.). Ustawodawca określił, że dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 ust. 2 p.d.o.p. i art. 9 ust. 2 p.d.o.f.). Podstawa prawna: - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z zm.); - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 ); - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z zm.); - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 z zm.). RW

DODANO:
26/04/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie