PYTANIE: Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku?

Proszę mi wytłumaczyć jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po dalekich krewnych. Wiem, że ja dziedziczę, ale nie wiem kto jeszcze może być spadkobiercą po tych spadkodawcach. Nie wiem czy takie osoby w ogóle istnieją a tym bardziej nie znam ich adresów zamieszkania?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Stwierdzenie nabycia spadku służy pełnemu uregulowaniu sytuacji prawnej. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku unormowane jest w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Żeby mieć jasność kto jest obecnie właścicielem majątku (mieszkania, samochodu itp.) konieczne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku należy wskazać osoby które mogą wchodzi w grę jako spadkobiercy. Nie ma znaczenia, że część potencjalnych spadkobierców nie jest znana. Trzeba podać tylko ten osoby i ich adresy, o których się wie. Jeśli stan sprawy wskazuje, iż oprócz uczestników postępowania, spadkobiercami mogą być również inne osoby, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 k.p.c.), które umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w sposób przyjęty na danym obszarze. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć w sądzie spadku. Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy (art. 628 k.p.c.). We wniosku należy wskazać wszystkie osoby „zainteresowane”, poprzez podanie ich imion, nazwisk i aktualnych adresów. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Może on wziąć udział w postępowaniu w każdym stanie sprawy. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem (art. 510 § 1 k.p.c.). Należy zatem wskazać osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi czy testamentowi. Jeśli wnioskodawca nie wskaże we wniosku wszystkich zainteresowanych, sąd sam wezwie osoby zainteresowane do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem (art. 510 § 2 k.p.c.). Możliwa jest też oczywiście sytuacja, iż wnioskodawca nie będzie widział czy ktoś jeszcze może być spadkobierców po zamarłym. Jeśli takie wątpliwości istnieją, to można je zaznaczyć we wniosku. Do wniosku należy dostarczyć odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy aktów urodzeń uczestników postępowania. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć tyle odpisów wniosku, ilu jest uczestników postępowania. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd wzywa na tę rozprawę wnioskodawcę i uczestników postępowania. Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd spadku na rozprawie odbierze od zgłaszającego się spadkobiercy zapewnienie spadkowe. Jest to oświadczenie stanowi dowód, że nie ma innych spadkobierców. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym sędzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie (art. 671 § 3 k.p.c.). Oznacza to, że osoba która świadomie złożyła nieprawdziwe zapewnienie spadkowe może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Jeśli nie wiadomo czy mogą być jeszcze inni krewni-spadkobiercy, to lepiej jest zaznaczyć, iż złożenie zapewnienia spadkowego nie jest możliwe. Jeżeli zapewnienie nie było złożone lub jeśli zapewnienie bądź inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, to postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 k.p.c.). Ogłoszenie umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze państwa, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, w sposób przyjęty na danym obszarze. Może to być np. umieszczenie ogłoszenia w budynku urzędu miejskiego czy w lokalnym, poczytnym na danym obszarze piśmie. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosi się jako spadkobierca albo zgłosiwszy się nie udowodni na rozprawie nabycia spadku, sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane. Natomiast jeżeli w tym terminie osoby zgłoszą się jako spadkobiercy, sąd wyznaczy rozprawę w celu rozpoznania ich żądań. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku Na stronie PoradyPrawnej.pl zamieszczone są przykładowe wzory takich wniosków. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki w dziale Wzory Pism słowo „stwierdzenie nabycia spadku”, a wzory się pojawią. Ewentualnie proszę sprawdzić adres: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=szukaj&slowo=stwierdzenie+nabycia+spadku&dzial=0 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z zm.). JM

DODANO:
12/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie