PYTANIE: Przedawnienie abonamentu RTV

Sprzedając mieszkanie zapomniałem rozwiązać umowę o abonament RTV na poczcie polskiej. W związku z tym po prawie 5 latach na adres sprzedanego mieszkania przyszło pismo z zawiadomieniem o zaległościach płatniczych za okres 07/2002 do chwili obecnej. Mieszkanie sprzedałem w 10/2002. Czy przedstawiając akt notarialny sprzedaży mieszkania jest szansa aby poczta odstąpiła od żądania zapłaty za okres przypadający po sprzedaży mieszkania?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Abonament radiowo - telewizyjny jest przymusowym bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, rodzajem daniny publicznej. Przedawnienie następuje zgodnie z Ordynacją podatkową po 5 latach. Może Pan złożyć wniosek o umorzenie opłat, ale trudno jest powiedzieć jaką decyzję podejmą urzędnicy. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych nie ma regulacji na temat przedawnienia należności z tytułu abonamentu radiowo - telewizyjnego. W innych przepisach z tego zakresu również próżno szukać regulacji na ten temat. Stąd też w doktrynie prawa na ten temat nie ma jednomyślności. Większość opinii skłania się jednak ku poglądowi, że należności z tytułu abonamentu radiowo - telefonicznego są należnościami publicznoprawnymi, analogicznymi do obciążeń podatkowych. Dodatkowo wskazuje na to regulacja art. 7 w/w ustawy, zgodnie z którą do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). Oznacza to, że w przypadku gdyby nie zapłacił Pan zaległości, sprawa nie trafi do sądu powszechnego (spór nie jest cywilnoprawny lecz publicznoprawny) lecz od razu po wystawieniu tytułu wykonawczego do komornika skarbowego. Abonament radiowo - telewizyjny jest przymusowym bezzwrotnym świadczeniem publicznoprawnym, rodzajem daniny publicznej, którą od pozostałych danin odróżnia jedynie celowy charakter. W mojej ocenie do należności głównej oraz do odsetek jako opłat publicznoprawnych należy stosować rozdział III Ordynacji podatkowej. W myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeśli chodzi o umorzenie opłat, to trudno jest mi przewidzieć jaką decyzję podejmą urzędnicy. Na Pana niekorzyść przemawia fakt, iż nie dopełnił Pan obowiązku zgłoszenia zaprzestania używania odbiorników w określonym miejscu. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2005 r., w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych (Dz.U. z 2005, Nr 141, poz. 1190), posiadacz książeczki, o której mowa w § 2 ust. 2(jest to książeczka stanowiąca dowód rejestracji odbiornika), powiadamia placówkę operatora publicznego, o której mowa w § 1, o zmianie nazwiska albo nazwy (firmy), miejsca zamieszkania albo siedziby, miejsca używania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, zgubieniu lub zniszczeniu książeczki oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany lub zaistnienia zdarzenia.,/b> Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić czy przedstawienie aktu notarialnego wystarczy do tego aby odstąpiono od pobierania od Pana opłat. Może Pan złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie należności naliczonych Panu za odbiorniki znajdujące się w nie Pana mieszkaniu. Powinien Pan powołać się na art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005, Nr 85, 728), w którym ustawodawca ustanowił, że: „W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”. W takim wniosku proponuję podać, że mieszkanie, w którym znajdowały się przedmiotowe odbiorniki nie jest już Pana własnością, a same odbiorniki znajdują się w obrębie Pana gospodarstwa domowego (gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie). Takie zapewnienie należy zamieścić w przedmiotowym wniosku ze względu na domniemanie prawne art. 2 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z art. 2 ust. 2: „Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika”. AP

DODANO:
16/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie