PYTANIE: Czy może być ogłoszony konkurs na stanowisko zajmowane przez członka zarządu związków zawodowych? Zatrudniona jestem na stanowisku pielęgniarki oddziałowej.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408) w art. 44a ust.1 przewiduje, iż w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w celu określonym w art. 1 ust. 2 pkt 1 (tj. prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia) oraz żłobków, przeprowadza się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. Zatem na mocy tego przepisu dyrektor jest ustawowo zobligowany do przeprowadzania konkursu. Stosunek pracy z kandydatem wybranym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej nawiązuje się na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata (art. 44a ust. 7). Natomiast ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234) w art. 32 statuuje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Polega ona na tym, że pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. Pracodawca nie może również bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, chyba że dopuszczają to odrębne przepisy. Zatem jeżeli okres Pani kadencji upłynie w maju 2003 roku, to dyrektor będzie ustawowo zobligowany do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. Natomiast fakt, iż jest Pani członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej nie ma wpływu na przeprowadzenie konkursu. Przepisy ustawy o związkach zawodowych nie chronią Pani w przedmiotowym zakresie, ponieważ dyrektor ani nie wypowiada ani nie rozwiązuje ani nie zmienia jednostronnie warunków pracy i płacy.

DODANO:
13/02/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie