PYTANIE: Czy przysługuje mi obrońca z urzędu?

Witam. Jestem oskarżonym w sprawie karnej. Czyny, których miałem się dopuścić, zostały wykonane w 2004 roku. W dniu 08.10.2007 na mój nieaktualny adres przyszło (jak się później okazało) wezwanie z sądu na rozprawę główną. Informację o korespondencji z sądu powziąłem przypadkiem. 12.10.2007 poszedłem do sądu z którego korespondencję otrzymałem. Tam dowiedziałem się o sprawie, w której jestem oskarżonym. Podjąłem też wezwanie na 22.10.2007. Jak w tak krótkim czasie obrońca miałby zapoznać się ze sprawą, skoro Sądowi zajęło to 2 lata? (w tym czasie dwa razy składałem wyjaśnienia śledczym w 2005 roku) potem nigdy nie dostałem zadnej korespondencji w tej sprawie. Do popełnienia czynów przyznałem się. Przed ich popełnieniem nie byłem karany. Co począć?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z analizy treści pytania nie jesteśmy w stanie określić czy przysługuje Panu obrońca z urzędu. Pozostaje nam tylko określić kiedy oskarżonemu przysługuje obrońca z urzędu według uregulowań kodeksu postępowania karnego. Pierwsza sytuacja zachodzi wtedy gdy oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 78 § 1 k.p.k.). Taki wniosek oczywiście dobrze by było poprzeć dokumentacją wysokości zarobków członków rodziny. Sytuację, w których oskarżony musi mieć obligatoryjnie obrońcę, to: 1) oskarżony jest nieletni, 2) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, 4) wtedy gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności wyłączające obronę, 5) oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności. Ważnym jest fakt, iż w warunkach wyżej wymienionych, jeżeli oskarżony nie ma obrońcy, prezes sądu powinien wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. Jeśli tego nie uczyni jest to jest podstawa do wniesienia apelacji. W treści pytania wspomniał Pan o dwukrotnym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym. W trakcie tego przesłuchania organ dokonujący tej czynności powinien określić w jakim charakterze Pana przesłuchuje. Czy jest Pan świadkiem w sprawie, czy pokrzywdzonym, czy może podejrzanym. Będąc podejrzanym jest Pan tym samym stroną postępowania przygotowawczego, a ta jest zobowiązana na mocy art. 139 § 1 k.p.k. do podawania zmiany swojego miejsca zamieszkania, ponieważ jeśli tego nie uczyni to pismo wysłane pod „stary” adres uważa się za doręczone. Jeśli chodzi o krótki czas między tym, że dowiedział się Pan o sprawie, a rozprawą to trudno jest nam w tej materii wiążąco wypowiadać się. Nie określił Pan w treści pytania co to było za wezwanie do sądu. Zasady są następujące jeżeli organ procesowy kończy postępowania przygotowawcze w takim razie zawiadamia podejrzanego o jego zamknięciu i o prawie zaznajomienia z aktami sprawy. Termin zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanemu i jego obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni (art. 321 § 1 k.p.k.). W terminie 3 dni od zaznajomienia podejrzanego z aktami sprawy strony mogą wnosić o uzupełnienia postępowania przygotowawczego (art. 321 § 5 k.p.k.). Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztw w takim wypadku wydaje się postanowienie o jego zamknięciu, a następnie w ciągu 14 dni prokurator albo inny organ prowadzący śledztwo wnosi akt oskarżenia do sądu. Z treści pytania ciężko nam ocenić czy powyższa procedura została w Pana przypadku dotrzymana. Co można dalej zrobić? Może Pan wnieść apelację od przedmiotowego wyroku sądu pierwszej instancji. Wnosi się ją 14 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Przed jej wniesieniem należy złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie wyroku, który to należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. W apelacji może Pan zaskarżyć wyrok w części lub w całości. Może Pan skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom. Jako odwołujący się powinien Pan wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także powinien Pan podać czego się domaga. Tyle jesteśmy w stanie Panu pomóc, ponieważ nie dysponujemy aktami sprawy nie możemy dokładnie wskazać w jaki sposób powinien Pan przedmiotową apelację sformułować. Na koniec warto napisać, że prezes sądu pierwszej instancji odmówi wniesienia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został on po terminie (art. 429 § 1 k.p.k.). AP

DODANO:
17/10/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie