PYTANIE: Do jakiego sądu mam wnieść zażalenie (sprawa była toczy się w rejonowym) i co mogę podnieść w zażaleniu?

Sąd podzielił Państwa zdanie w tej sprawie, iż w mojej sprawie nie doszło do tej sytuacji, ponieważ sprawa jest o inne roszczenie (czym innym jest suma pieniężna na określony cel społeczny, a czym innym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla poszkodowanego). Mój wniosek o oddalenie pozwu z uwagi na to, że sprawa o to samo roszczenie została już prawomocnie rozstrzygnięta i że poszkodowany powinien był objąć to żądanie w swoim pierwszym powództwie, a obecny pozew jest powtórzeniem tego samego roszczenia został odrzucony. Sąd pouczył mnie, że przysługuje mi jeśli się nie zgadzam z tą decyzją złożenie zażalenia o odrzucenie wniosku do Sądu wyższej instancji i sprawę odroczył bezterminowo.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zażalenie wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, które strona chce zaskarżyć. Sądem odwoławczym dla sądu rejonowego będzie sąd okręgowy. Nie wiem natomiast w jakiej miejscowości mieści się sąd okręgowy właściwy dla Państwa sprawy. Sądy okręgowe znajdują się z reguły w byłych stolicach „małych” województw. Przykładowo jeśli postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Grudziądzu, to zażalenie brzmiałby „ Do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Grudziądzu”. Pismo wraz z odpisem dla strony przeciwnej należy wysłać na adres sądu rejonowego, który wydał postanowienie, lub też złożyć w biurze podawczym tego sądu. Należy też podać sygnaturę akt sprawy nadaną przez sąd pierwszej instancji. Sąd rejonowy sprawdzi czy zażalenie spełnia wymogi formalne, czy są wszystkie dokumenty, czy zostało wniesione w terminie itp., a następnie prześle do sądu okręgowego. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia postanowienia. Niestety nie jesteśmy stanie wskazać argumentów, które należałoby podnieść w zażaleniu, gdyż nie jest nam znany stan faktyczny sprawy. Poniżej wskazujemy przepisy prawne regulujące problematykę zażalenia na postanowienia (art. 394 i nast. kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie Art. 394. § 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: 1) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie, 2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; 3) oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji; 4) rygor natychmiastowej wykonalności; 41) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania; 42) stwierdzenie prawomocności orzeczenia, 5) skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia, 6) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; 7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia; 8) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; 9) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego, 10) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 101) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem; 11) odrzucenie zażalenia; 12) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego. § 2. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia. § 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Art. 3941. § 1. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. § 2. W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 3981, a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. § 3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio art. 394 § 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1, art. 39810, art. 39814, art. 39815 § 1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817, art. 39821. Art. 395. § 1. Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 - niezwłocznie po złożeniu zażalenia bez doręczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedź na zażalenie może być wniesiona wprost do sądu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doręczenia zażalenia. § 2. Jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych. Art. 396. Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Art. 397. § 1. Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. § 11. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd drugiej instancji uzasadnia z urzędu postanowienie kończące to postępowanie. § 2. Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcia takiego zwolnienia, odrzucenia wniosku o zwolnienie oraz nałożenia na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazania na grzywnę następuje w składzie jednego sędziego. Art. 398. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 64.43.269); KZ

DODANO:
29/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie