PYTANIE: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Mam wielki problem nie mam pojęcia jak mam napisać podanie o urlop wychowawczy. Największym problem jest dla mnie to że mam umowę na czas określony do końca roku 2008. W dniu 4 stycznia skończy mi się urlop macierzyński. W pracy powiedzieli mi, że przysługuje mi 30 dni roboczych urlopu wypoczynkowego za przepracowany czas. Napisałam takie podanie o urlop wypoczynkowy. Obliczyłam, że mam go od 4 stycznia do 15 lutego i teraz jak ma wyglądać to podanie o urlop wychowawczy. Czy mogę go żądać na 3 lata mając umowę tylko do końca 2008 roku. Dajcie mi jakiś wzór jak mam to napisać, bo jestem kompletnie zielona w tej sprawie. A jeśli nie mogę na 3 lata to w jaki sposób mam zagadać z szefem bym mogła być tak długo na tym urlopie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym. Kwestia urlopu wychowawczego jest omówiona w art. 186 – 186[6] K.p. oraz w wydanym na podstawie art. 186[6] K.p. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291). Co ważne, w świetle art. 186[1] par. 2 K.p. oraz par. 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o prace , pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę. Co ważne, urlop wychowawczy jako jedno z praw pracownika musi być wykorzystany wyłącznie w czasie realizacji stosunku pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2002 r., I PKN 11/01( Prok. i Pr. 2003/3/41): „Data ustania stosunku pracy wyznacza w każdym przypadku termin urlopu wychowawczego udzielonego pracownicy przez pracodawcę”. Nie może zatem Pani wnioskować o niniejsze świadczenie na okres 3 lat, mając umowę o pracę do końca 2008 r. Jak napisać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W celu otrzymania urlopu wychowawczego pracownik musi wykonać następujące czynności: 1) złożyć pisemny wniosek do pracodawcy na 2 tygodnie przed planowanym terminem , w którym zamierza ten urlop wykorzystać; 2) we wniosku pracownik wskazuje datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas wykorzystał na dane dziecko; 3) do wniosku pracownik dołącza pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, że nie zamierza on w tym okresie korzystać z urlopu wychowawczego; 4) niniejsze oświadczenie nie jest wymagane w razie, gdy: - drugi z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony, - drugi z opiekunów dziecka jest zwolniony z opieki lub ma tę opiekę ograniczoną, - "zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia"(wtedy pracownik dołącza do wniosku stosowne dokumenty); 5) po złożeniu wniosku, pracodawca udziela pracownikowi urlopu wychowawczego. Co ważne, jeżeli pracownik posiada umowę o pracę zawartą na czas określony , to mimo, że wskazał dłuższy okres urlopu wychowawczego, może otrzymać go tylko do końca okresu na jaki została zawarta jego umowa o pracę. Przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego Podaję Pani przykładowy wzór treści wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego: " Proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ..............do ............. w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem .......................................................... urodzonym w dniu ................... Do chwili obecnej nie korzystałam z urlopu wychowawczego na wymienione tutaj dziecko. Do powyższego wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka .....................................................zamieszkałego w .............................................................. , które dotyczy braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w wymienionym przeze mnie okresie". Podstawa prawna: - art. 186 – 186[6] K.p.; - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291) Stan prawny na 22 grudnia 2007 r. WK

DODANO:
24/12/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie