PYTANIE: Wypowiedzenie umowy dzierżawy na czas określony.

W jaki sposób dzierżawca może wypowiedzieć umowę dzierżawy zawartą na czas określony (5 lat) w której zawarty jest paragraf o możliwości wypowiedzenia przez wydzierżawiającego - "niezapłacenie czynszu w terminie za 2 okresy płatności", natomiast nie ma paragrafu o wypowiedzeniu umowy przez dzierżawcę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jeżeli chodzi o wypowiadanie umowy dzierżawy zawartej na czas określony, przez dzierżawcę, to zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zmianami, dalej jako kc) jest to możliwe jedynie w sytuacjach, gdy wyraźnie stanowi o tym przepis prawny, bądź wtedy, gdy strony zawarły odpowiednie postanowienie w umowie . Odnośnie przepisów prawnych przewidujących możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy na czas określony, przez dzierżawcę to w grę wchodzi jedynie art. 664 § 2 kc. w zw. z art. 694 kc. Zgodnie z tym przepisem jeżeli w chwili wydania dzierżawcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, dzierżawca może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia . Co do stosownych postanowień umownych, to na ich podstawie wypowiedzenie umowy dzierżawy jest możliwe tylko wtedy, gdy umowa dokładnie określa kto i z jakich konkretnie powodów może ją wypowiedzieć (dopuszczalne jest także dość ogólne postanowienie, że umowa może być wypowiedziana z ważnych powodów, jednak wówczas w razie sporu co do ważności wypowiedzenia okoliczność ta jest oceniana przez Sąd). Taki wniosek ma oparcie w art. 673 § 3 kc. w zw. z art. 694 kc. Do umowy dzierżawy zawartej na czas określony nie znajduje zastosowania art. 704 kc , który stanowi, że w braku odmiennej umowy, dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego . Norma ta na co wskazywał Sąd Najwyższy (w uchwale z dnia 2 kwietnia 1993 r., sygn. akt. III CZP 39/93, opublikowana w OSNCP 1993/10 poz. 178) ma zastosowanie jedynie do umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i nie może stanowić podstawy wypowiedzenia umowy dzierżawy zawartej na czas określony. Przenosząc powyższe uwagi na grunt postawionego pytania, wskazujemy, że dzierżawca może wypowiedzieć umowę dzierżawy (bez zachowania terminu wypowiedzenia) zawartą na czas określony tylko na podstawie art. 664 § 2 kc. tj. w sytuacji, gdy: w chwili wydania dzierżawcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wydzierżawiający mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą. Wobec braku stosownych postanowień umownych (umowa przewiduje prawo wypowiedzenia tylko dla wydzierżawiającego) jest to jedyna możliwość wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę. Podstawa prawna: Kodeks Cywilny. PR

DODANO:
30/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie