PYTANIE: W jaki sposób członek wspólnoty mieszkaniowej może na piśmie złożyć wnioski dotyczące bieżących spraw wspólnoty

W jaki sposób członek wspólnoty mieszkaniowej może na piśmie złożyć wnioski dotyczące bieżących spraw wspólnoty (np. wniosek o wniesienie zmian w umowach, o opracowanie regulaminu , uchwały, itp.) i do kogo ma być skierowane pismo do Zarządu czy do Spółki Mieszkaniowej , która zajmuje się administracją wspólnoty. Właściciele są zdominowani przez Zarząd i Administratora i nie świadomi tego , że wspólnie działają oni na naszą niekorzyść , moje ustne uwagi wnoszone na zebraniu są lekceważone i zagłuszane przez prowadzącego zebranie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Takie wnioski powinny być wnoszone do Zarządu Wspólnoty (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), lub też bezpośrednio w siedzibie za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Możliwe jest też wnoszenie ich ustnie do protokołu w trakcie trwania zebrania członków wspólnoty. Należy pamiętać o tym, iż członek wspólnoty ma dość szerokie prawo kontrolowania działań zarządu oraz wpływania na jego działalność. Jeśli chodzi o kontrolę takiego zarządu przez członka wspólnoty właściwy tutaj będzie art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U, Nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późń. zm.). W artykule tym czytamy, iż prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Tak więc każdy właściciel lokalu we wspólnocie ma prawo wystąpić do zarządu wspólnoty udzielenie stosownych wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Co istotne z tym żądaniem można wystąpić w każdym czasie a niekoniecznie przy okazji składania przez ten zarząd rocznego sprawozdania. W takim przypadku członek wspólnoty ma prawo wglądu do całej dokumentacji księgowej wspólnoty, wydatków itd. Należy wspomnieć także o tym, iż zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązany na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku (a ten termin zbliża się już dużymi krokami). O zebraniu właścicieli zarząd powinien zawiadamić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany (art. 32 ust. 2 ustawy). W wypadku gdy zarząd nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym mowa powyżej zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli kierując się zasadami zwoływania zebrań podanymi powyżej. Możliwe jest także zwołanie zebrania właścieli na podstawie art. 31 pkt. b powyższej ustawy na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej także w celu omówienia i takich problemów czy wątpliwości związanych z funkcjonowaniem wspólnoty. Co ważne na takim zebraniu zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani (art. 20 ust. 2 ustawy). Uchwała taka zapada większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Na koniec należy przypomnieć, iż zarząd wspólnoty kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (np: kwestie związane z wywozem śmieci, sprzątaniem na posesji). Co ważne jednak do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej, 2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego, 3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu, 4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej, 5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego, 5a) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, 6) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, 6a) nabycie nieruchomości, 7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16 ustawy, 8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną, 9) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych, 10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Podstawa prawna: - rozdział 4 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U, Nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późń. zm.), - art. 203 k.c. RC

DODANO:
01/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie