PYTANIE: Ile procentowo mogą zabrać mi z wynagrodzenia egzekucje komornicze. Jaka jest kwota wolna od egzekucji ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na podstawie art. 87 § 1 KP z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p. Przez świadczenia alimentacyjne należy rozumieć nie tylko alimenty ale także renty mające charakter alimentacyjny czy też nawet renty zasądzone przez sąd lub ustalone przez zawarcie ugody sądowej za utratę zdolności do pracy zarobkowej (art. 444 § 2 k.c.). Co istotne należności te podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę pracownika bez jego zgody. Katalog należności jest zamknięty i dokładnie określony w art. 87 § 1 k.p Potrąceń z wynagrodzenia za pracę dokonuje się w powyżej podanej kolejności (art. 87 § 2 k.p.). Tak więc jako pierwsze potrącane są świadczenia alimentacyjne, potem należności inne niż świadczenia alimentacyjne, na końcu zaś zaliczki pieniężne i kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.. Określono także wysokość do jakiej można dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Otóż potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. W sytuacji jednoczesnego potrącania świadczeń alimentacyjnych oraz innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych suma tych potrąceń nie może przekraczać 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 k.p.). Co istotne jak to wynika z art. 108 k.p. kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń świadczeń alimentacyjnych oraz innych należności. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 k.p.). Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia (art. 87 § 8 k.p.). W niektórych przypadkach ograniczenia podane powyżej nie obowiązują. Na podstawie art. 87 § 5 k.p.: a) nagroda z zakładowego funduszu nagród, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Co ważne katalog podany powyżej nie powinien być rozszerzany przed dowolną intepretację. Z tego to powodu wyłącznie na ogólnych zasadach można dokonywać potrąceń z: a) wynagrodzenia urlopowego, b) wynagrodzenia za okres pierwszych w danym roku kalendarzowym 33 dni niezdolności do pracy z powodu choroby, c) odprawy z tytułu, d) odprawy, e) nagrody jubileuszowej. Na zasadach określonych powyżej podlegają egzekucji także zasiłki dla bezrobotnych jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1991 r., III CZP 10/91. Kwoty wolne od potrąceń Kwoty wolne od potrąceń zostały określone w art. 87(1) § 1 k.p.. Jak wynika z tego artykułu wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone powyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (art. 87(1) § 2 k.p.). Co istotne w przypadku potrąceń dotyczących świadczeń alimentacyjnych nie stosuje się ograniczenia potrąceń do kwoty minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji potrącenia mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1126,00 zł brutto. RC

DODANO:
11/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie