PYTANIE: Świadczenie przedemerytalne i wcześniejsza emerytura

50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat.
. Kiedy taka osoba może przejść na świadczenia przedemerytalne i na jakich zasadach ?
. Czy praca przy komputerze (pobierany dodatek szkodliwy) może być zaliczona do pracy w warunkach szkodliwych i tym samym przyśpieszyć otrzymanie emerytury ?
. Jeśli w/w kobieta zmieni obecnie swoją pracę na pracę w warunkach szkodliwych to będzie mogłą przejść na emeryturę w wieku 55 lat ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
1. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Kiedy taka osoba może przejść na świadczenia przedemerytalne i na jakich zasadach ? Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.) świadczenie przysługuje osobie, która: - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn. Co istotne jednak świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli bezrobotny/a: - jest nadal zarejestrowana jako bezrobotna, - w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, - złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego pobieranie przez 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych. Trochę odmiennie wygląda sytuacja w przypadku pracowników pracujących przy produkcji azbestu. Osobom takim spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli posiadają okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, o ile co najmniej 10 lat były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach produkujących azbest. 2. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Czy praca przy komputerze (pobierany dodatek szkodliwy) może być zaliczona do pracy w warunkach szkodliwych i tym samym przyśpieszyć otrzymanie emerytury ? Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.) ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przysługuje emerytura w niższym niż podstawowy wieku emerytalnym. Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia Zapis art. 32 podanej powyżej ustawy został rozwinięty w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1983-02-07 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 z późń. zm.). Generalnie na podstawie powyższego rozporządzenia pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazach załączonych do tego rozporządzenia nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 1) osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, 2) ma wymagany okres zatrudnienia tj. okres wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Co istotne jak wynika z § 2 rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy pracy w szczególnych warunkach podlegają sumowaniu. Co ważne ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie A, jeżeli do 31 grudnia 2007 r. spełnią warunki wymagane do przyznania tej emerytury (art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.), a także o ile spełniony zostanie warunek wymieniony w art. 184 ustawy tj. posiadania na 1 stycznia 1999 r. wymaganych 15 lat wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Na podstawie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1983-02-07 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r., Nr 8, poz. 43 z późń. zm.) wyłącznie praca w przemyśle poligraficznym przy procesach składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę na podanych powyżej zasadach (załącznik A dział XI pkt. 2 do podanego powyżej rozporządzenia). Tak więc jak się wydaje w tym przypadku nie będzie możliwe skorzystanie z prawa do wcześniejszej emerytury. 3. 50 letnia kobieta ( 30 lat pracy biurowej) może odejść na emeryturę zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero w wieku 60 lat. Jeśli w/w kobieta zmieni obecnie swoją pracę na pracę w warunkach szkodliwych to będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 55 lat ? Konieczne jest tutaj wykazanie się odpowiednim okresem zatrudnienia w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze. Zasady te zostały omówione w części 2 niniejszej odpowiedzi. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 z późń. zm.), - ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późń. zm.), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). RC

DODANO:
06/03/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie