PYTANIE: Rozwiązanie terminowej umowy o pracę przez pracownika - kilka pytań

Jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim do 25 marca. 26 marca mam już zdolność do pracy, ale ze wzgledu na nieczyste zagrywki pracodawcy nie chcę tam wracac, zreszta znalazlem juz nową pracę. Zamierzam jeszcze w tym tygodniu złożyć wypowiedzenie, ale chcę skrócić czas wypowiedzenia (w umowie na czas określony mam zaznaczone 2 tygodnie wypowiedzenia), pozostalo mi 21 dni niewykorzystanego urlopu.
.Będę wdzieczny za przykład treści dokumentu zawierajacego powyższe info, jaki powinienem zlożyć.
. Czy takie wypowiedzenie moge wysłać pocztą lub podac przez znajomego który tez w tej firmie pracuje?
. Czy muszę mieć jakieś potwierdzenie odbioru wypowiedzenia?
. Czy pracodawca może nie zgodzić się na skrócenie czasu wypowiedzenia, lub nie rozliczyć się z urlopu
. A jeśli pracodwaca nie będzie chcial skrócić czasu wypowiedzenia, i bede miał skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, to czy mój czas wypowiedzenia będzie się i tak liczył już od tego piatku?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 30 par. 1-3 K.p., umowę o pracę zawartą na czas określony można rozwiązać w drodze czynności prawnej dwustronnej, czyli porozumienia stron, lub za ustawowym wypowiedzeniem albo bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę musi mieć formę pisemną. Porozumienie stron Rozwiązanie umowy w drodze porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie. Wymagana jest tutaj zgoda pracownika i pracodawcy. Pracownik może wskazać datę z upływem której chce się rozstać z pracodawcą. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1975 r. , I PRN 35/75 (OSNCP 1976, nr 6, poz. 149) strony mogą rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia. W świetle linii orzeczniczej wyrażonej w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 pażdziernika 2000 r., I PKN 58/00 (OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211) wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i następne K.c. w związku z art. 300 K.p. Co to oznacza ? Propozycja rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron jest ofertą w rozumieniu art. 66 par. 1 K.c.: „ Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę , jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy”. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, że pracodawca może przyjąć ofertę pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę w określonym terminie wyrażając na nią zgodę. Do zawarcia porozumienia stron dojdzie wówczas, gdy obie strony stosunku pracy wyrażą na to zgodę. Przykładowy wzór oferty pracownika W przykładowej treści powyższej oferty pracownik może napisać: " Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 1 K.p. uprzejmie proszę o rozwiązanie mojej umowy o pracę zawartej dnia .................. w drodze porozumienia stron. Swój stosunek pracy chciałbym w ten sposób rozwiązać w dniu ..........2008 r. Swoją prośbę uzasadniam tym, że znalażłem nowego pracodawcę, który chce mnie niezwłocznie zatrudnić. Na swoją ofertę oczekuję odpowiedzi do dnia ..........2008 r. ". W przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody, wówczas pracownik może rozwiązać swoją umowę o pracę w drodze wypowiedzenia ustawowego. Jeżeli chodzi o umowę zawartą na czas określony, to można ją rozwiązać w przypadku, gdy jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i w swojej treści zawiera odpowiednią klauzulę dopuszczająca dokonanie tej czynności prawnej za 2 tygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.). Wypowiedzenie przez pracownika terminowej umowy o pracę która zawiera powyższą klauzulę Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone osobiście przez pracownika lub za pośrednictwem poczty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). W przypadku, gdy pracownik składa je osobiście pracodawcy , chwilą złożenia wypowiedzenia jest moment wręczenia go pracodawcy. Jeżeli zaś składane jest ono drogą pocztową , to chwilą jego złożenia jest nie data jego nadania lecz, data doręczenia pisma do siedziby pracodawcy. Należy pamiętać , że dwutygodniowy okres wypowiedzenia kończy się zawsze w sobotę. Odnosząc tę informację do sytuacji opisanej w pytaniu, wypowiedzenie złożone przez pana osobiście w dniu 26 lub 27 marca 2008 r. rozpocznie swój bieg od niedzieli 30 marca , a zakończy się w sobotę 12 kwietnia. Powyższe wynika z treści art. 30 par. 2[1] K.p. Co ważne, w tym przypadku pracodawca nie może skrócić okresu wypowiedzenia, ponieważ skrócenie okresu wypowiedzenia dotyczy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ( art. 36 par. 6 K.p.). Wzór wypowiedzenia umowy o pracę W przykładowej treści wypowiedzenia umowy o pracę można napisać: " Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. w powiązaniu z art. 33 K.p. rozwiązuję moją umowę o pracę zawartą na czas określony w dniu ................. z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu................". Pracownik może , ale nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia swojego stosunku pracy. Kwestia urlopowa W okresie wypowiedzenia pracownik ma obowiązek wykorzystać swój urlop wypoczynkowy, jeśli pracodawca w tym czasie udzieli mu tego urlopu. Wynika to z art. 167[1] K.p. Co ważne, jest to jedyny wyjątek od zasady w myśl ktorej urlop wypoczynkowy jest udzielany w terminie uzgodnionym z pracownikiem. W tym przypadku pracodawca sam może wyznaczyć pracownikowi termin jego urlopu. W świetle art. 155[1] par. 1 K.p. jeżeli stosunek pracy jest rozwiązywany w czasie roku kalendarzowego to pracownikowi należy się urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku kalendarzowym. Kalendarzowy miesiąc pracy to 1/12 należnego pracownikowi wypoczynku. Co istotne, niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla sie w górę do pełnego miesiąca ( art. 155[2a] par. 1 i 2 k.p.). Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy W świetle art. 171 par. 1 K.p., w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy zapis zobowiązuje pracodawcę do wypłaty należnego mu ekwiwalentu razem z wynagrodzeniem za pracę. Co ważne, ekwiwalent ten powinien być wyodrębniony w składnikach wynagrodzenia. Zasady obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 z późn. zm). Pracodawca powinien wskazać, że dana kwota jest ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nie przepada. Swoje stanowisko w powyższej kwestii przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg okres przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, o nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe”. Co ważne, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 pkt 1- 3 K.p.; - art. 30 par. 2[1] K.p.; - art. 36 par. 6 K.p.; - art. 155[1] par. 1 K.p.; - art. 155[2a] par. 1 i 2 k.p.; - art. 167[1] K.p.; - art. 171 par. 1 K.p.; - art. 291 par. 1 K.p.; - art. 300 K.p.; - art. 66 K.c.

DODANO:
26/03/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie