PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę a świadczenie rehabilitacyjne

Prowadzę firmę budowlaną. Pracownik 4 września 2007r. spadł na budowie z drabiny, był na zwolnieniu lekarskim, ostatnie jego zwolnienie dostałam od niego ,które miał do 27.02.2008r. Wiem ,że się starał o zasiłek rehabilitacyjny, ale po tym ostatnim zwolnieniu nie dostałam już żadnego innego dokumentu stwierdzającego co się z nim dzieje. 10 marca 2008r. zwolniłam go dyscyplinarnie. Posłałam mu pocztą za potwierdzeniem odbioru zwolnienie i świadectwo pracy. Teraz dowiedziałam się, nie od niego, że podał mnie do sądu pracy. Czy ja, jako zakład pracy zrobiłam coś źle i co mi za to grozi

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z treści pytania chodzi o pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy. W takim przypadku na podstawie art. 53 ust. 1 pkt. b k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. W skrócie zapis ten oznacza, iż rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę po 180 dniach pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku jest możliwe tylko w przypadku, gdy: - pracownikowi nie przedłużono okresu zasiłkowego do 270 dni oraz - nie odzyskał on zdolności do pracy, czego dowodem jest przyznanie renty lub skierowanie na świadczenie rehabilitacyjne. Co istotne jeżeli świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacanie przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3. Wniosek taki powinien być złożony wraz kompletną dokumentacją co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem pełnego okresu zasiłkowego tak aby pracodawca miał możliwość podjęcia decyzji co do dalszych losów pracownika w danej firmie. Często jednak tak nie jest a pracownicy donoszą zwolnienie lekarskie z tego tytułu w późniejszym terminie. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie wyżej wymienionego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ten stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie. Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym. Jeżeli zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy zostanie dostarczone po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25% za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia tego zaświadczenia. Obniżenia tego nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. Co do zasady opóźnienie się pracownika w usprawiedliwieniu nieobecności nie jest traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Albowiem jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. sygn. I PKN 270/99 „Opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy w zasadzie nie powinno być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 KP)”. Jako takie może być potraktowane tylko w przypadku gdyby nieobecność pracownika w znaczący sposób wpływała na możliwości produkcyjne zakładu. Reasumując trudno odpowiedzieć jak wypowie się w tej sprawie Sąd Pracy. Z jednej strony mamy bowiem do czynienia najprawdopodobniej z dużym niedbalstwem pracownika z drugiej zaś strony z kodeksową ochroną pracownika przed wypowiedzeniem w trakcie trwającej niezdolności do pracy. W sytuacji wygranej pracownika realne może być przywrócenie go do pracy. Podstawa prawna: - Kodeks Pracy - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281) RC, SO

DODANO:
03/04/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie