PYTANIE: Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej - skutki podatkowe

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozszerza swoją działalność w spółkę cywilną. Jaki są tego skutki prawne? Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca rozliczeń z Urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, odprowadzająca podatek vat, posiadająca w magazynach towar przewyższający kwotę 50.000,00 PLN, nie posiadająca kasy fiskalnej (sprzedaż nieprzekraczająca 20.000PLN w poprzednim roku rozliczeniowym). W nowo powstałej spółce jest dwóch wspólników rozliczających się po 50%, towar z poprzedniej działalności będzie wkładem do nowej spółki.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podstawowym skutkiem będzie powstanie nowego podmiotu i likwidacja prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Z treści art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej wynika, że spółka cywilna wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby fizycznej, która wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Podstawowe skutki wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej w podatku od towarów i usług: -zgodnie z art. 6 ustawy o VAT zbycie przedsiębiorstwa nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Poprzez zbycie rozumie się także wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki cywilnej. Tym samym transakcja ta nie będzie podlegała podatkowi VAT. - zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej będzie konieczne sporządzenie spisu z natury towarów na dzień zaprzestania działalności w terminie 14 dni od zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz zawiadomienie o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu. Dlatego też w pierwszej kolejności trzeba wnieść całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej do spółki cywilnej, a potem dopiero zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej sytuacji stan remanentu wyniesie „0” i nie wystąpi podatek należny do zapłaty z tytułu spisu z natury. Oprócz sporządzenia spisu z natury będzie też konieczne wykreślenie osoby fizycznej wnoszącej przedsiębiorstwo z rejestru podatników VAT poprzez złożenie formularza VAT-Z. - zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek dokonywania korekty przechodzi na nabywcę, czyli na spółkę cywilną. Tym samym zbywca nie musi dokonywać korekty podatku naliczonego. - spółka cywilna będzie nowym podatnikiem, czyli będzie konieczna jej rejestracja jako podatnika VAT na formularzu VAT-R. Podstawowe skutki w podatku dochodowym: - W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie będzie konieczności zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu. Wynika to z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT zgodnie, z którym nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem. W przypadku likwidacji działalności istnieje konieczność sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). O zamiarze sporządzenia takiego spisu z natury trzeba zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003r. nr 152, poz. 1475 ze zm.), - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

DODANO:
16/06/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie