PYTANIE: Jak wygląda wniosek o adopcję dzieci małżonka i co powinien zawierać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Ponieważ każda sprawa wymaga indywidualnego traktowania, jesteśmy jedynie w stanie podać przykładowe wnioski o przysposobienie. Do wniosku trzeba załączyć wszystkie wymagane dokumenty. Podajemy kilka przykładowych wzorów wniosków o przysposobienie: nazwa miejscowości, data Sąd Rejonowy w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawcy: 1........................................................................... 2........................................................................... (tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko ) Uczestnik postępowania: (opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej) .......................................................................... Wniosek o przysposobienie Wnosimy o: orzeczenie przysposobienia pełnego nierozwiązalnego małoletniego/małoletnią ............................, urodzonego/urodzoną w dniu................. w ................., syna ......................., przez wnioskodawców małżonków ............................., urodzonego/urodzoną w dniu ................... w ........................, syna/córki. Uzasadnienie: (Własnymi słowami należy opisać dlaczego chcemy adoptować dziecko. Istotne jest również by przedstawić następujące fakty: · wskazać, iż wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania dziecka, m.in. za pomocą zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, · wyjaśnić, dlaczego dzieckiem nie mogą się zająć rodzice biologiczni, · wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o adopcję, jakie stosunki łączą wnioskodawców z dzieckiem, · brak sprzeciwu na przysposobienie ze strony biologicznych rodziców). ........................................................ podpisy wnioskodawców Dowód: · odpis skrócony aktu małżeństwa. · zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków · odpis zupełny aktu urodzenia ................................................ · zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ............ przed Sądem Rejonowym w.. .............................. · zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka. Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. zaświadczenie z dnia ................... o zarobkach, 3. opinie pracodawców, 4. odpis zupełny aktu urodzenia, 5. odpis wniosku i kserokopie załączników. ================================ Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich Łódź, ul. Al. Kościuszki 107/109 Wnioskodawca: Anna i Jan małżonkowie Kowalscy Zam. 92-222 Łódź, ul Krakowska 22 m.2 Adres do doręczeń: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy 91- 473 Łódź Uczestnik postępowania: Małoletni Piotr Nowak, ur. 10.06.2001 r. w Łodzi, s. Zofii reprezentowany przez opiekuna prawnego w osobie ............ /reprezentowany przez kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd. Małoletni przebywa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci/ na Oddziale Preadopcyjnym/ w pogotowiu rodzinnym. Wniosek o pełne przysposobienie dziecka Wnosimy o: 1) orzeczenie pełnego przysposobienia małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. w Łodzi s. Zofii przez małżonków Annę Kowalską z d. Król ur. 21.10.1973 r. w Łodzi, c. Włodzimierza i Janiny (z d. Murarz) oraz Jana Kowalskiego, ur. 06.03.1971r. s. Leonarda i Krystyny (z d. Lewandowska). 2) nadanie małoletniemu nazwiska Kowalski 3) zmianę imienia małoletniego z „Jan” na „Marek” 4) umieszczenie w postanowieniu Sądowym stosownych dyspozycji dla USC w przedmiocie wydania nowego aktu urodzenia dziecka. Uzasadnienie Jesteśmy zgodnym i szczęśliwym małżeństwem od 6 lat. Dzieci małżeńskich ani poza małżeńskich nie posiadamy. Odczuwamy jednak głęboką potrzebę rodzicielstwa, kochamy dzieci i pragniemy stworzyć pełną rodzinę. Dlatego zwróciliśmy się do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łodzi z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka. Przeszliśmy szkolenie dla kandydatów i zostaliśmy zakwalifikowani na rodziców adopcyjnych. Jesteśmy zdrowi i nie leczymy w żadnej Poradni Specjalistycznej. Nie byliśmy karani. Mieszkamy w trzypokojowym mieszkaniu w blokach o pow. mieszkalnej 57 m². Mieszkanie jest całkowicie urządzone i wyposażone, jeden pokój przeznaczyliśmy dla dziecka. Oboje z żoną pracujemy, a nasze dochody są wystarczające, aby utrzymać siebie i dziecko. Żona pracuje w Poradni Leczenia Nerwic jako rejestratorka, natomiast ja jestem pracownikiem Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych „Atlas” na stanowisku kierownika zmiany. Za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi poznaliśmy małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. Odwiedzaliśmy go w Domu Dziecka, nawiązaliśmy więź i pragniemy jak najszybciej przyjąć go do naszej rodziny. Zostaliśmy poinformowani o jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i prawnej. Jesteśmy świadomi ważności podejmowanej decyzji i z całą odpowiedzialnością przyjmujemy na siebie skutki pełnej adopcji. Z uwagi na powyższe prosimy o orzeczenie pełnego przysposobienia przez nas małoletniego Piotra Nowaka. Dowód: - odpis zupełny aktu małżeństwa - 2 zaśw. o ogólnym stanie zdrowia - 2 zaśw. z Poradni Odwykowej - 2 zaśw. z Poradni Zdrowia Psychicznego - zaśw. o zarobkach A. Kowalskiej - opinia z pracy A. Kowalskiej - zaśw. o zarobkach J. Kowalskiego - dwa oświadczenia o niekaralności.

DODANO:
27/06/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie