PYTANIE: Zmiana osoby korzystającej z nieruchomości

Czy brat osoby już nieżyjącej ma prawo sprzedać grunty rolne, które otrzymał w formie darowizny na okres trzech lat? Teraz ziemia należy do dziecka, które ma 8 lat.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W polskim prawie nie ma instytucji przekazania prawa własności na określony czas. Nie można otrzymać nieruchomości na okres „trzech lat”. Teoretycznie można spróbować osiągnąć taki efekt podpisując umowę darowizny i jedocześnie np. umowę przedwstępną zawierająca zobowiązania do przeniesienia prawa własności w przyszłości. Należałby przede wszystkim wyjaśnić jaka umowa została zawarta, ale przypuszczam jednak, że w przedmiotowym przypadku nie zawierano żadnej umowy w formie aktu notarialnego, a jedynie „darowano” ziemię w ten sposób, iż przekazano ziemie do korzystania innej osobie na podstawie jakieś ustnej umowy. Taka „obdarowana” osoba nie jest jednak właścicielem ziemi i nie może  nią dysponować. Może korzystać z ziemi w sposób ustalony z właścicielem czyli np., może uprawiać ziemie, zbierać z niej plony, wypasać zwierzęta, a w zamian osoba taka jest zobowiązana do opłacenia podatku za dany obszar gruntów rolnych, albo też czynszu wobec właściciela – w zależności od ustaleń stron umowy. Taka umowa może mieć charakter umowy dzierżawny, najmu lub  tzw. umowy nienazwanej (http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_nienazwana). Tego rodzaju umowy są dopuszczalne i w praktyce  często są zawierane. W art. 708 kodeksu cywilnego przewidziano też, iż przepisy działu regulującego umowę dzierżawy  stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu. Osoba korzystająca z nieruchomości nie może nią jednak dysponować. Nie może sprzedać ziemi, bo nie jest jej właścicielem i nie może jej też oddać do korzystania innej osobie, ponieważ w relacji z właścicielem występuje w charakterze dłużnika na którym ciążą określone zobowiązania wobec właściciela. Zmiana takiego dłużnika może nastąpić tylko za zgodną właściciela nieruchomości, który tym przypadku zajmują pozycję wierzyciela (art. 519 kodeksu cywilnego).  W art.  698§ 1 kodeksu cywilnego przewidziano, iż bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Z opisu sprawy wynika, iż obecnie właścicielem nieruchomości jest nieletni mający 8 lat. Osoba nieletnia nie ma zdolności do czynności prawnych – zamiast niego umowę może podpisać jego przedstawiciel ustawowy czyli rodzice. Zbycie prawa własności jest jednak czynnością przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka. Dlatego rodzice  będą musieli uzyskać na dokonanie takiej zmiany w majątku dziecka zgody sądu rodzinnego.      

DODANO:
23/08/2013

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie