PYTANIE: Jakie prawa i obowiązki ma opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Zostałam ustanowiona opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Ubezwłasnowolniona jest osobą chorą psychicznie. Nie płaci regularnie czynszu, nie występuje też o należne jej ulgi ani nie podejmuje działań pozwalających zmniejszyć koszty czynszu, energii. Decyzja o ustanowieniu mnie opiekunem umożliwiła mi załatwienie spraw w ZUS-ie, spółdzielni mieszkaniowej, Urzędzie Miejskim, elektrowni i gazowni itp. Pozostaje problem dysponowania środkami finansowymi na opłacenie czynszu, prądu itp. Osoba ta nie jest w stanie samodzielnie dysponować pieniędzmi,utrudniony jest także kontakt z nią. Czy w związku z powyższym istnieje możliwość wystąpienia o otworzenie nowego konta bankowego, na który przekazywana byłaby emerytura z ZUS-u oraz utworzenia stałego zlecenia na opłatę czynszu,energii?Jakie są zatem moje obowiązki jako opiekuna prawnego,a czego nie mogę robić?czy muszę złożyć wniosek do sądu o możliwość dysponowania majątkiem tej osoby?W jakim terminie będzie rozpatrzony?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Opiekun samodzielnie sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Opiekun powinien przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach wysłuchać pozostającego pod opieką, jeżeli pozwala na to jego rozwój umysłowy i stan zdrowia, oraz uwzględniać w miarę możności jego rozsądne życzenia. Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką: 1) przy czynnościach prawnych między tymi osobami; 2) przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem wymagający znacznego nakładu pracy, sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna przyznać mu stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem. Sąd opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza. Zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem zarządu majątkiem. Jeżeli opiekun nie sprawuje należycie opieki, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Odpowiadając na zadane pytania stwierdzić należy, że praktyka co do otwierania rachunków bankowych i podejmowania z nich pieniędzy przez opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych zależy od banku. Najlepiej więc odwiedzić kilka banków i dowiedzieć się dokładnie, w którym będzie najprościej założyć i korzystać z rachunku bankowego osoby ubezwłasnowolnionej. Jeżeli bank będzie wymagał zezwolenia sądu opiekuńczego, należy takie zezwolenie uzyskać w sądzie rodzinnym. Pierwsza rozprawa jest zazwyczaj wyznaczana po ok. miesiącu. Można uzyskać zgodę na cykliczne pobieranie pieniędzy z konta, np. na czynsz albo na leki. Jak już wyżej wskazano, opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. To, czy dana czynność jest ważniejsza czy też nie, zależy od jej skali, w różnych przypadkach te same czynności mogą zostać uznane raz za ważniejsze, innym razem za mniejsze. W naszej ocenie pobieranie pieniędzy z konta osoby ubezwłasnowolnionej na czynsz albo leki jest zwykle czynnością niewymagającą zezwolenia sądu opiekuńczego. Podstawa prawna: - kodeks rodzinny i opiekuńczy RW

DODANO:
03/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie