PYTANIE: Nieprawidłowe doręczenie nakazu zapłaty

W ubiegłym tygodniu otrzymałam od komornika wezwanie do zapłaty należności z tytułu opłat za mieszkanie, w którym mieszkałam do 07/2003 z byłym mężem.

W roku 2001 mój ówczesny mąż podpisał z WAM umowę najmu, w której ja występuję jako osoba uprawniona do zamieszkiwania wraz z najemcą. Jeden z punktów stanowi również o tym, że „za zapłatę czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego za zajmowany lokal mieszkalny odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie”.

Czy jestem zobowiązana do zapłaty kwoty z tego wezwania, a jeżeli nie, to jak odwołać się od takiego wezwania komorniczego, aby nie zajął moich poborów i majątku. Jakie kroki wykonać?

Czy i jak mogę egzekwować zadośćuczynienie i naprawienie krzywd od WAM (za spowodowanie dużego zamieszania i kłopotu)
od koniec lipca 2003 wyprowadziłam się z Lokalu. Zmieniłam miejsce stałego zamieszkania jak również wymeldowałam się z Lokalu, a zameldowałam na stałę pod nowym adresem.

Umowa Najm nie nakładała obowiązku o informowaniu o zmianach osób zamieszkujących lub o zmianie zameldowania.

W tym czasie WAM prowadził postępowanie windykacyjne za wierzytelności z lat 2003 oraz 2004. W momecie kiedy wyprowadziałam się (i wymeldowałam) mieszkanie było opłacane (również zgodnie z bilansem dostarczonym przez WAM jako załącznik do pozwu)

WAM wysłał przedprocesowe wezwanie do zapłaty (08.11.2004) na stary adres, którego nie otrzymałam - nie zostało odebrane.

WAM złożył pozew w Sądzie przeciwko mnie i byłemu mężowi, któego również nie otrzymałam.

Sąd wydał nakaz zapłaty (27.05.2005) w postępowaniu upominawczym, którego również nie otrzymałam - dokumenty te były wysyłane na poprzedni adres.

Pierwszym pismem jest już samo wezwanie komornicze z terminem płatności 7 dni od trzymania pisma.

Od 1999 mam ustawową rozdzielność majątkową z byłym mężem.

Od 2002 jestem również rozwiedziona.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 688 1 kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność ta ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania. Jest Pani zatem odpowiedzialna za niezapłacony czynsz, ale tylko za okres kiedy mieszkała Pani w lokalu męża. Nie powinna Pani ponosić odpowiedzialności za inne okresy. Z treści pytania wynika, że pozew i nakaz zapłaty nie zostały Pani doręczone w sposób prawidłowy. Pisma z sądu odebrała jakaś inna osoba (zapewne były mąż). W sytuacji, gdy w stosunku do Pani wydano nakaz zapłaty, ale go nie doręczono, bowiem wysłany został na niewłaściwy adres, pod którym Pani nie zamieszkiwała, powinna Pani podjąć następujące czynności: - złożyć zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, - złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, - wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie doręczenie Pani nakazu zapłaty skutkuje tym, iż termin na złożenie sprzeciwu od tego nakazu nie zaczął w ogóle biec. W związku z powyższym nie powinna Pani domagać się przywrócenia terminu, bowiem tego może domagać się ktoś, kto terminowi uchybił wiedząc, że on biegnie. Pani zadaniem w tym momencie jest udowodnienie, że w chwili, kiedy wysłano na Pani stary adres nakaz zapłaty, Pani już tam nie zamieszkiwała. Z pewnością znajdzie Pani świadków, którzy zaświadczą, od jakiego czasu mieszka Pani już pod innym adresem, może posiada Pani korespondencję przesłaną na Pani nowy adres w okresie, z którego pochodzi nakaz. Oznacza to, że we wszystkich wskazanych pismach powinien Pani próbować obalić domniemanie doręczenia Pani nakazu zapłaty we wskazany wyżej sposób. Dodatkowo: - sporządzając zażalenie na klauzulę wykonalności należy skierować je do sądu, który wydał nakaz zapłaty, dokładnie oznaczyć nakaz tzn. sygnaturę, datę jego wydania, napisać, kiedy, w jaki sposób dowiedział się Pani o nakazie. W zażaleniu powinna Pani wnieść o uchylenie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania; - sporządzając sprzeciw od nakazu zapłaty należy skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, opisać go tak, jak w przypadku zażalenia na klauzulę, ponadto powinna Pani wskazać czy zaskarża Pani nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, jakie ma Pani w stosunku do wydanego nakazu oraz wskazać argumenty przemawiające za tym, że nie była Pani zobowiązana do zapłaty kwot wskazanych w nakazie zapłaty, będących obecnie przedmiotem egzekucji. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty straci moc. Jeżeli sąd uzna, że Pani sprzeciw został wniesiony prawidłowo, wyznaczy rozprawę, wtedy powinna Pani wnieść do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie w stosunku do Pani egzekucji, bowiem tytuł wykonawczy przestał istnieć; - w powództwie przeciwegzekucyjnym należy podnieść te same argumenty, które ujęła Pani w zażaleniu na klauzulę wykonalności, skierować do Sądu, który wydał nakaz zapłaty. W tym piśmie należy również wnieść o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie prowadzonej egzekucji. RW, MG, RW

DODANO:
30/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie