PYTANIE: Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży mieszania na cele mieszkaniowe

W 2006r (3 miesiące po naszym ślubie) żona sprzedała mieszkanie, które kupiła 2 lata przed naszym ślubem. Skorzystała z art 21 ust 1 pkt 32 i złożyła oświadczenie, że przeznaczy przychód ze sprzedaży na cele mieszkaniowe i remont. Po upływie miesiąca kupiliśmy większe mieszkanie na kredyt (w akcie Notarialnym widniejemy oboje). Chcemy odliczyć wydatki (na cele mieszkaniowe, remont i spłatę rat kredytowych) od przychodu żony ze sprzedaży mieszkania i rozliczyć się z US
roszę o informację czy poniesione wydatki możemy odliczyć w pełnej kwocie (czy tylko w jej połowie)?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pytanie dotyczy przeznaczenia przychodu ze sprzedaży mieszkania pochodzącego z majątku odrębnego na wydatki mieszkaniowe obojga małżonków. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast majątek wspólny, jest współwłasnością małżonków. Co do zasady należy przyjąć, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Dlatego też w opisanym stanie faktycznym istotne jest z jakich środków zostały sfinansowane wydatki na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). W części w jakiej te wydatki zostały pokryte z kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania przy rozliczeniu można przyjąć 100% tych wydatków. Natomiast w zakresie w jakim wydatki były ponoszone z majątku wspólnego małżonków odliczyć można jedynie połowę wydatkowanej kwoty. Warto w tym miejscu zaprezentować interpretacje organów podatkowych w podobnych sprawach. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie w interpretacji z dnia 17 października 2006r., Nr UBPII/415-14/06 stwierdził, iż w przypadku wykazania przez podatnika, że pieniądze na zakup nieruchomości, pochodziły z majątku odrębnego (ze sprzedaży nieruchomości, należącej do tegoż majątku), wówczas cała kwota wydatku będzie mogła być uznana i odliczona od kwoty przychodu, podlegającej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przeciwnym razie, przy założeniu, że udziały we współwłasności są równe, przyjąć będzie można jedynie połowę wydatkowanej kwoty. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w interpretacji z dnia 13 marca 2007r., Nr 1440-DF2/415-10/IX/2007 wyraził stanowisko, że w przypadku wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny podatniczki, na zakup innej nieruchomości ( dokonany w ramach istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności ustawowej), zwolnienie na podst. art.21 ust.1 pkt 32 lit a ustawy podatkowej dotyczyć będzie pełnej kwoty poniesionego na ten cel wydatku. Reasumując powyższe: - wydatki pokryte z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przez żonę można odliczyć w pełnej kwocie, - wydatki pokryte ze środków pochodzących z majątku wspólnego można odliczyć w kwocie 50%. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217 poz. 1588), - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 ze zm.).

DODANO:
30/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie