PYTANIE: Upadłość spółdzielni

Walne zgromadzenie spółdzielni pracy podjęło uchwałę o zakończeniu działalności spółdzielni. W jaki sposób można to zrobić? Spółdzielnia nie posiada majątku ani środków finansowych. Jedynym wierzycielem (4000 PLN)jest właściciel lokalu, który spółdzielnia wynajmuje. Nie ma pracowników etatowych. Czy sąd ogłosi upadłość? Czy też należy rozpocząć proces likwidacji? Jakie są kolejne kroki postępowania
treści pytania wynika że skoro nie ma majątku pozwalającego na pokrycie zadłużenia i nie będzie go w przyszłości, to należałby złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Wniosek powinie złożyć zarząd spółdzielni lub ewentualnie likwidator.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z treści pytania wynika że skoro nie ma majątku pozwalającego na pokrycie zadłużenia i nie będzie go w przyszłości, to należałby złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Wniosek powinie złożyć zarząd spółdzielni lub ewentualnie likwidator. Spółdzielnia staje się niewypłacalna jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich jej zobowiązań. Z treści pytania nie wynika jaka dokładnie uchwałę podjęto – co należy rozumieć przez zakończenie działalności. Czy jest to uchwała o likwidacji spółdzielni czy o postawieniu jest w stan upadłości. Jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich jej zobowiązań, zarząd zobligowany jest zwołać walne zgromadzenie, żeby podjęło ono decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania spółdzielni. W razie podjęcia uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości zarząd spółdzielni zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić do sądu ze stosownym wnioskiem. Istnieje możliwość przedłużenia bytu spółdzielni nawet w sytuacji jej niewypłacalności. Walne zgromadzenie może bowiem podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki, za pomocą których spółdzielnia wydobędzie się ze stanu niewypłacalności, czyli środki, które pozwolą spłacić jej długi. Jeśli podjęto uchwały o likwidacji, to należałby powołać likwidatora, który przejmuje funkcje zarządu. Jeśli spółdzielnia pozostaje w stanie likwidacji, a likwidator stwierdzi, że jest ona niewypłacalna, wówczas składa w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielni. Zgodnie z art. 22 i 23 prawa upadłościowego i naprawczego wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać: 1) imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia; 2) oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; 4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351); 5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539); 6) odpis z KRS We wniosku należy też dodatkowo określić, czy dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy też o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Ponadto do wniosku powinien dołączyć: 1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 2) aktualne sprawozdanie finansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania - bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku; 3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika; 8) miejsce zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni. Jeżeli dłużnik wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, powinien ponadto dołączyć do wniosku: 1) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu; 2) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku. Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku w/w dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić. Dalej postępowanie upadłościowe będzie się toczyło zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Pewne odrębności związane z upadłością spółdzielnie uregulowane są też w art. 130 i nast. praw spółdzielczego. Prawo spółdzielcze przewiduje, iż o ogłoszeniu upadłości, na żądanie syndyka, członkowie spółdzielni niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału. Po ukończeniu postępowania syndyk upadłości zgłasza do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowania upadłościowego nie przeprowadza się, jeżeli ze sprawozdania finansowego sporządzonego przez zarząd lub przez likwidatora wynika, że majątek spółdzielni, która zaprzestała swej działalności, nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, a wierzyciele nie wyrażają zgody na ich pokrycie. W takim przypadku sąd, na wniosek wierzycieli lub Krajowej Rady Spółdzielczej, zarządza wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamiając o tym wierzycieli i Krajową Radę Spółdzielczą. JM

DODANO:
16/10/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie